Opracowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przetargowej na remont pomieszczeń laboratoryjnych – unieważnienie

FL-2/241/252/20/MR Warszawa, 06.04.2021 r.

 

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przetargowej na remont pomieszczeń laboratoryjnych o łącznej powierzchni 4000 m2,  w budynku nr 1 w siedzibie Zamawiającego – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie przy ul. Rydygiera 8, uzyskanie odpowiednich opinii, zgód i decyzji administracyjnych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej, w tym pozwolenia na budowę, oraz pełnienie nadzoru autorskiego – sprawa nr  FL-2/223/252/20/MR

Działając w oparciu o art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. nr 1843 tj. ze zmianami) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia profesora Ignacego Mościckiego niniejszym unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przetargowej na remont pomieszczeń laboratoryjnych.

UZASADNIENIE

          Zamawiający informuje, że wszystkie złożone w przedmiotowym postępowaniu oferty zostały odrzucone na mocy Art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dn. 29.01.2004 r. “Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z poźn. zmianami). W postępowaniu wpłynęły 4 oferty, żadna z nich nie spełniła warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej. Trzech oferentów przedstawiło referencje niezgodne z wymaganiami Zamawiającego, natomiast jeden z nich w wyznaczonym terminie nie uzupełnił wymaganych dokumentów.