Opracowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przetargowej na remont pomieszczeń laboratoryjnych – unieważnienie

Ogłoszenie nr 510428077-N-2021
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego: Opracowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przetargowej na remont pomieszczeń laboratoryjnych o łącznej powierzchni 4000 m2, w budynku nr 1 w siedzibie Zamawiającego – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie przy ul. Rydygiera 8, uzyskanie odpowiednich opinii, zgód i decyzji administracyjnych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej, w tym pozwolenia na budowę, oraz pełnienie nadzoru autorskiego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 773147-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego, Krajowy numer identyfikacyjny 387049383, ul. Rydygiera   8, 01-793  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48(22)5682290, e-mail malgorzata.rudyk@ichp.lukasiewicz.gov.pl, faks 48(22)5682263.
Adres strony internetowej (url): https://ichp.lukasiewicz.gov.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
https://ichp.lukasiewicz.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przetargowej na remont pomieszczeń laboratoryjnych o łącznej powierzchni 4000 m2, w budynku nr 1 w siedzibie Zamawiającego – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie przy ul. Rydygiera 8, uzyskanie odpowiednich opinii, zgód i decyzji administracyjnych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej, w tym pozwolenia na budowę, oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

FL-2/223/252/20/MR

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie opracowania dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przetargowej na remont pomieszczeń laboratoryjnych o łącznej powierzchni 4000 m2 w celu przeniesienia istniejących technologii do budynku nr 1 znajdującym się na terenie siedziby Zamawiającego w Warszawie ul. Rydygiera 8, uzyskanie odpowiednich opinii, zgód i decyzji administracyjnych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej, w tym pozwolenia na budowę, oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV: 71221000-3, 71240000-2, 71248000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. nr 1843 tj. ze zmianami) UZASADNIENIE Wszystkie złożone oferty w przedmiotowym postępowaniu zostały odrzucone

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.