Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: usługi utrzymania i rozwoju bazy danych CRO i BDS

Ogłoszenie nr 540544126-N-2020 z dnia 15.12.2020 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 762310-N-2020
Data: 04/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego, Krajowy numer identyfikacyjny 387049383, ul. Rydygiera   8, 01-793  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48(22)5682290, e-mail malgorzata.rudyk@ichp.lukasiewicz.gov.pl, faks 48(22)5682263.
Adres strony internetowej (url):
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.ichp.lukasiewicz.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert 16.12.2020 godz. 11.00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert 21.12.2020 godz. 11.00