Dostawa systemu informatycznego do obsługi serializacji produktu leczniczego Biodribin – unieważnienie

 FL-2/223/1224/20/AK/NFH

Warszawa, 12.01.2021 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania na dostawę systemu informatycznego do obsługi serializacji produktu leczniczego Biodribin zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniającą dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji (Dyr. 2011/62/UE), z uwzględnieniem wprowadzenia niezbędnych zmian w systemie informatycznym Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie – sprawa nr FL-2/223/1224/20/NFH, ogłoszenie nr: 773341-N-2020.

Działając w oparciu o art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. nr 1843 tj. ze zmianami) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia profesora Ignacego Mościckiego niniejszym unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę systemu informatycznego do obsługi serializacji produktu leczniczego Biodribin zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniającą dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji (Dyr. 2011/62/UE), z uwzględnieniem wprowadzenia niezbędnych zmian w systemie informatycznym Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie.

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.