Udzielenie zamówienia: baza CRO i BDS

Warszawa, 05.01.2021

FL-2/223/164/21/MK

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu na usługę utrzymania i rozwoju bazy danych CRO i BDS dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie, ul. Rydygiera 8 – sprawa nr FL-2/223/164/20/MK

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający tj. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługę utrzymania i rozwoju bazy danych CRO
i BDS dokonano wyboru oferty.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

OSEC Sp. z o.o

  1. Zeusa 41, 01-497 Warszawa

Cena brutto wybranej oferty:  553 500,00  PLN

Oferta jw.  wpłynęła jako jedyna i uzyskała łącznie 3 200 punktów, spełniając wszystkie  wymagania Zamawiającego.

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, zgodnie z art. 180  ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje Państwu odwołanie.