Wydawanie czasopisma naukowo-technicznego „Polimery”

Projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (d. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Projekt realizowany w ramach programu: Działalność upowszechniająca naukę – działalność wydawnicza


Wydawanie czasopisma naukowo-technicznego „Polimery”

Projekt realizowany w ramach umowy  679/P-DUN/2019 

Wartość dofinansowania
408 750,00 zł
Okres realizacji
01.01.2019 – 31.12.2020

Osoba odpowiedzialna

dr hab. inż. Regina Jeziórska

tel. +48 22 568-21-84, +48 22 568 24-91


Streszczenie projektu

W okresie styczeń-grudzień 2020 r. w ramach realizacji zadania wykonano następujące prace:

– opracowano redakcyjnie 83 artykuły, w tym 14 artykułów przeglądowych oraz 69 artykułów z prac doświadczalnych. 72 artykuły (87%) opublikowano w języku angielskim,

– rocznik VXV obejmował 10 zeszytów czasopisma „Polimery”, w tym dwa zeszyty podwójnej objętości: zeszyt nr 7-8/2020 i zeszyt nr 11-12/2020; opracowano trzy zeszyty tematyczne nr 3, nr 9 i nr 10,

– w procesie redakcyjnym współpracowano ze 104 recenzentami, z czego 26% stanowili recenzenci zagraniczni,

– opracowano cześć informacyjną czasopisma stanowiącą ok. 25% objętości rocznika, składającą się z następujących działów: Ludzie Nauki, Sprawy Nauki, Z żałobnej karty, Konferencje i Targi, Z kraju, Ze świata, Wynalazki, Nowe książki i Kalendarz Imprez,

– na bieżąco aktualizowano stronę internetową czasopisma www.ichp/pl/polimery, na której udostępniono on-line, po zalogowaniu, teksty artykułów zamieszczonych w kolejnych zeszytach rocznika 2020,

– od września 2020 r. uruchomiono Open Journal Systems (OJS) służący do zarządzania procesem wydawniczym czasopisma i publikowania artykułów online na nowej zewnętrznej stronie https://ichp.vot.pl, na której udostępniono on-line teksty artykułów zamieszczonych w kolejnych zeszytach rocznika 2020.

W okresie styczeń-grudzień 2019 r. w ramach realizacji zadania wykonano następujące prace:

– opracowano redakcyjnie 79 artykułów, w tym 20 artykułów przeglądowych oraz 59 artykułów z prac doświadczalnych. 39 artykułów (49%) opublikowano w języku angielskim,

– rocznik VXIV obejmował 10 zeszytów czasopisma „Polimery”, w tym dwa zeszyty podwójnej objętości: zeszyt nr 7-8/2019 i nr 11-12/2019 – zeszyt tematyczny poświęcony recyklingowi tworzyw polimerowych,

– w procesie redakcyjnym współpracowano ze 110 recenzentami, z czego 27% stanowili recenzenci zagraniczni,

– opracowano cześć informacyjną czasopisma stanowiącą ok. 25% objętości rocznika, składającą się z następujących działów: Ludzie Nauki, Sprawy Nauki, Z żałobnej karty, Konferencje i Targi, Z kraju, Ze świata, Wynalazki, Nowe książki i Kalendarz Imprez.