Digitalizacja archiwalnych zeszytów czasopisma „Polimery” i nadania numerów DOI w celu zapewnienia otwartego dostępu w Internecie

Projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (d. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Projekt realizowany w ramach programu: Działalność upowszechniająca naukę – działalność wydawnicza


Wydawanie czasopisma naukowo-technicznego „Polimery”

Projekt realizowany w ramach umowy  679/P-DUN/2019

Wartość dofinansowania
408 750,00 zł
Okres realizacji
01.01.2019 – 31.12.2020

Osoba odpowiedzialna

dr hab. inż. Regina Jeziórska

tel. +48 22 568-21-84, +48 22 568 24-91


Streszczenie projektu

W ramach realizacji zadania wykonano m.in. następujące prace:

– opracowano redakcyjnie 162 artykuły, w tym 34 artykuły przeglądowe oraz 128 artykułów z prac doświadczalnych. 111 artykułów opublikowano w języku angielskim,

– w procesie redakcyjnym współpracowano ze 104 recenzentami, z czego 26% stanowili recenzenci zagraniczni,

– opracowano część informacyjną czasopisma stanowiącą ok. 25% objętości rocznika, składającą się z następujących działów: Ludzie Nauki, Sprawy Nauki, Z żałobnej karty, Konferencje i Targi, Z kraju, Ze świata, Wynalazki, Nowe książki i Kalendarz Imprez,

– na bieżąco aktualizowano stronę internetową czasopisma www.ichp/pl/polimery, na której udostępniono on-line, po zalogowaniu, teksty artykułów zamieszczonych w kolejnych zeszytach rocznika 2020,

– od września 2020 r. uruchomiono Open Journal Systems (OJS) służący do zarządzania procesem wydawniczym czasopisma i publikowania artykułów online na nowej zewnętrznej stronie https://ichp.vot.pl, na której udostępniono on-line teksty artykułów zamieszczonych w kolejnych zeszytach rocznika 2020.