PROJEKTY pozostałe: “POLIMERY”

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

Projekt realizowany w ramach programu: „Rozwój czasopism naukowych”

Nazwa działania: Rozwój praktyk wydawniczych i edytorskich międzynarodowego czasopisma naukowo-technicznego „Polimery”


Projekt realizowany przez Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej

Wartość projektu
 103 416,00 zł
Wartość dofinansowania
80 000,00 zł
Okres realizacji
 04.10.2022 – 03.10.2024

Osoba do kontaktu

dr hab. inż. Regina Jeziórska

tel. +48 22 568-21-84, +48 22 568 24-91


Opis działania

„Polimery” – czasopismo naukowo-techniczne o zasięgu międzynarodowym wydawane od 1956 r. Jako jedyne polskie czasopismo z dziedziny polimerów i inżynierii materiałowej posiada Impact Factor, który za 2020 r. zwiększył się o ok. 60% (z 1,097 do 1,741). „Polimery” na swoich łamach publikują oryginalne, recenzowane przez specjalistów prace obejmujące: zagadnienia dotyczące najnowszych osiągnięć w dziedzinie syntezy, analizy, technologii, modyfikacji, przetwórstwa, właściwości, zastosowania i recyklingu tworzyw polimerowych; dane dotyczące nowości technicznych i wynalazków z dziedziny tworzyw; informacje na temat krajowego przemysłu tworzyw, produkcji surowców i półproduktów oraz przemysłu tworzyw na świecie. O aktualności tematyki prac publikowanych w „Polimerach” świadczy bardzo duże zainteresowanie artykułami zamieszczonymi na stronie internetowej czasopisma (ponad 100 tys. wejść na stronę w 2020 r., w tym ponad 50% z zagranicy, m.in. USA, Niemiec, Włoch, Węgier, Chin), a także coraz większy udział publikacji autorów zagranicznych (ponad 50% w 2021 r.).

Czasopismo jest skierowane do pracowników naukowych, menadżerów oraz pracowników inżynieryjnych wyższych uczelni, PAN, instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, instytutów badawczych i zakładów przemysłowych, specjalizujących się w chemii, fizykochemii, technologii i przetwórstwie tworzyw polimerowych. W latach 2022–2024, których dotyczy projekt, planowane jest wydanie 20 zeszytów (10 rocznie), w tym czterech (2 rocznie) zeszytów o podwójnej objętości. W ramach projektu planowane jest podjęcie działań na rzecz zwiększenia umiędzynarodowienia czasopisma i poprawienia jego pozycji w bazach naukowych m.in. poprzez umiędzynarodowienie komitetu redakcyjnego, zwiększenie liczby zagranicznych autorów, w tym uznanych autorytetów z dziedziny tworzyw polimerowych, a także wprowadzenie zmian w funkcjonującej stronie internetowej czasopisma, promocja młodych naukowców i wdrożenie systemu antyplagiatowego.