OPUS 10

Projekt realizowany w ramach programu ORBIS 10 Narodowego Centrum Nauki na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów


Badania nad zastosowaniem polimerów wdrukowanych molekularnie do analizy substancji farmaceutycznych w układach biologicznych

Projekt realizowany w ramach umowy nr UMO-2015/19/B/ST4/03743 przez Konsorcjum w składzie:

  1. IChF PAN – lider
  2. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
  3. Warszawski Uniwersytet Medyczny
  4. UKSW
Wartość projektu
1 147 668,99 zł
Wartość dofinansowania
1 147 668,99 zł
Wysokość dofinansowania zadań realizowanych przez Łukasiewicz IChP
374 812,00 zł
Okres realizacji
5.10.2016 – 4.12.2020

Osoba do kontaktu ze strony Łukasiewicz – IChP

mgr Edyta Gilant

tel. +48 22 456 38 48


Streszczenie projektu

Głównym celem naukowym Projektu jest stworzenie podstaw teoretycznych i weryfikacja doświadczalna wykorzystania polimerów wdrukowanych molekularnie (MIP-ów) do oznaczania wybranych leków współczesnej terapii (aripripazolu, cilostazolu,duloksetyny, sunitinibu i imatinibu) w złożonych układach płynów ustrojowych.Ich oznaczanie w osoczu, surowicy, moczu i ślinie jest niezbędne do oceny farmakokinetyki u konkretnego pacjenta. Rozwój współczesnych metod przygotowania próbek do bioanalizy nie dorównuje najnowszym postępom w budowie aparatury do rozdzielania (UHPLC) i oznaczania (HPLC/MS). Stąd też hipoteza badawcza Projektu zakłada, że MIP-y staną się trwałym, wiarygodnym i wydajnym narzędziem do szybkiej, selektywnej i bezpośredniej bioanalizy leków. Mimo licznych doniesień o zastosowaniu MIP-ów w bioanalizie, ich prawidłowe działanie w obecności endo- i egzogennych substancji interferujących, w szczególności ich metabolitów, nie zostało udowodnione. Dlatego celem szczegółowym Projektu jest określenie wpływu metabolitów i znakowanych izotopowo wzorców wewnętrznych na selektywność oznaczania wybranych leków w osoczu ludzkim z zastosowaniem MIP-ów.