NOBIAN (PB)

 

Dofinansowano z budżetu państwa

Dotacja celowa Prezesa Centrum  Łukasiewicz

Tytuł: Nowe metody bioanalityczne


Projekt realizowany w ramach dotacji celowej przez:

  1. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego
  2. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

 

Wartość projektu
2 298 311,00 zł
Wartość dofinansowania
1 333 021,00 zł
Wysokość dofinansowania zadań realizowanych przez Łukasiewicz – IChP
1 185 353,00 zł
Okres realizacji
01.07.2021 – 31.12.2023

 

Kierownik projektu (Łukasiewicz – IChP)

mgr Edyta Pesta

tel. +48 22 568 24 28


Streszczenie projektu:

Celem projektu jest opracowanie, walidacja i aplikacja w badaniu farmakokinetycznym nowych metod bioanalitycznych oznaczania stężenia mało- i wielkocząsteczkowych substancji czynnych leków, a następnie oferowanie opracowanych metod i know-how w tym zakresie jako usługi badawczej dla biznesu. Projekt zakłada wyjście naprzeciw oczekiwaniom firm farmaceutycznych, biotechnologicznych, start-upów oraz jednostek naukowych szukających wykonawców badań farmakokinetycznych zarówno na etapie przedklinicznej, jak i klinicznej oceny substancji leczniczych. Metodyka i narzędzia farmakokinetyczne mają zastosowanie na wszystkich etapach prac nad produktami leczniczymi (przedkliniczne badania ADME i toksykokinetyczne, badania kliniczne I fazy, badania kliniczne dostępności i równoważności biologicznej dla leków generycznych oraz leków biopodobnych), a także dla innych produktów. Kluczowym elementem badań farmakokinetycznych jest opracowanie metody bioanalitycznej. Oferując kompleksową usługę z zakresu wykonania badań farmakokinetycznych, w tym zwalidowane metody bioanalityczne, Łukasiewicz zwiększy szanse na realizację kontraktów z partnerami z przemysłu i centrów badawczo-rozwojowych, przede wszystkim z polskim przemysłem generycznym.

Drugim celem zaplanowanego projektu jest powołanie na bazie współpracy przy projekcie – Centrum Kompetencji Sieci Badawczej Łukasiewicz w zakresie bioanalizy i badań farmakokinetycznych/toksykokinetycznych, w celu wykorzystania synergii w działaniach wszystkich partnerów projektu do utworzenia wiodącego na poziomie krajowym ośrodka specjalizującego się w usługach badawczych wykorzystujących narzędzia farmakokinetyczne dla leków, suplementów diety, substancji chemicznych oraz ŚOR.

Projekt podzielony został na 3 zadania. W Zadaniu 1 zostanie przeprowadzone opracowanie, optymalizacja i walidacja metod chromatograficznych i metod ekstrakcji obu związków małocząsteczkowych z materiału biologicznego. W Zadaniu 2 zostaną opracowane i walidowane ilościowe oznaczania dwóch związków biologicznych, w tym analogów insuliny o przedłużonym działaniu. Zadanie 3 obejmie aplikację metod opracowanych w Zadaniu 2 w badaniach na zwierzętach wykorzystujących narzędzia farmako- i toksykokinetyczne.