MODULAR

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój


Innowacyjne materiały konstrukcyjne o podwyższonych parametrach, stosowane w budynkach modułowych,
dla użytkowników obiektów w różnych warunkach klimatycznych

Projekt realizowany w ramach umowy nr POIR.04.01.04-00-0034/17 przez Konsorcjum w składzie:

  1. Modular System Spółka z o.o.
  2. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
  3. Politechnika Warszawska
Wartość projektu
6 308 080,58 zł
Wartość dofinansowania
5 359 080,58 zł
Wysokość dofinansowania zadań realizowanych przez Łukasiewicz IChP
2 900 000,00 zł
Okres realizacji
1.12.2019 – 30.11.2022

Osoba do kontaktu ze strony Łukasiewicz – IChP

dr inż. Piotr Jankowski

tel. +4822 568 24 63


Streszczenie projektu

Celem projektu jest opracowanie nowych lub modyfikacja już istniejących elementów konstrukcyjnych budynków modułowych – prefabrykowane przegrody budowlane oraz konstrukcje nośne, pod kątem poprawy właściwości izolacyjnych, odporności na czynniki biologiczne – grzyby, pleśnie, porosty itp., ograniczenia palności tych materiałów. Prefabrykowane przegrody budowlane są to ściany (panele ścian, sufitów, podłóg) wydzielające obiekt z przestrzeni oraz ściany działowe wewnątrz modułów, zamocowane pośrednio lub bezpośrednio do ramowej konstrukcji nośnej. Konstrukcja ta – stalowa prostopadłościenna – pełni funkcję ramy transportowej modułu. Planowane jest wdrożenie innowacyjnych zmian lub modyfikacji w powyższym zakresie, mających istotny wpływ na parametry konstrukcyjne i użytkowe elementów prefabrykowanych modułów. Poprawę właściwości izolacyjnych planuje się osiągnąć dzięki użyciu aerożeli krzemionkowych bądź krzemionkowo-polimerowych oraz zastosowanie nowego typu materiału izolacyjnego bazującego na spienionych poliuretanach bądź spienionym polistyrenie z mikrowłóknami celulozy. Poprawa odporności na czynniki biologiczne zostanie osiągnięta dzięki opracowaniu nowego higienizującego produktu o działaniu hybrydowym. Badaniom zostaną poddane ciecze jonowe oraz biopreparat zawierający roślinne substancje czynne. Ograniczenie palności elementów konstrukcyjnych osiągnięte zostanie dzięki użyciu nowego typu bezhalogenowych antypirenów. Zostaną one otrzymane w oparciu o sole melaminy, związki zawierających w swoim składzie azot i fosfor,nieorganiczne związki wspomagające między innymi tworzenie się warstwy zwęglonej na płonącym materiale. Rezultatem projektu będzie nowy lub znacząco ulepszony produkt (materiał konstrukcyjny), o rozszerzonej funkcjonalności, do zastosowań przy konstrukcjach budynków modułowych w różnych strefach klimatycznych. Rezultatami pośrednimi będą: innowacyjny materiał izolacyjny, nowy środek higienizujący, bezhalogenowy antypiren hybrydowy oraz metody wprowadzania tych dodatków do finalnego produktu.