ImDiag

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Nr naboru: 1/4.1.4/2017, Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie 4.1.4: Projekty aplikacyjne.


Opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania miniaturowych urządzeń diagnostycznych do szybkiego oznaczania biomarkerów w płynach fizjologicznych i innych próbkach biologicznych ImDiag

Instytut  realizuje zadanie nr 5 zatytułowane „Opracowanie procedur produkcyjnych oraz systemu kontroli jakości dla zestawu bioczujnikowego”.

Projekt realizowany w ramach umowy  nr POIR.04.01.04-00-0027/17-00 przez:

  1. Politechnika Warszawska Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT – Lider
  2. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego
  3. Screenmed z o. o.
Wartość projektu
7 826 631,63  zł
Wartość dofinansowania
7 252 691,04  zł
Wysokość dofinansowania zadań realizowanych przez Łukasiewicz – IChP
440 125,75  zł
Okres realizacji
1.12.2018 – 31.05.2022

Kierownik Projektu (Łukasiewicz – IChP)

mgr Ewa Kobylska

tel. +48 507 332 942


Streszczenie projektu

Głównym celem Projektu jest opracowanie innowacyjnej medycznej technologii szybkiego oznaczania różnorodnych analitów z wykorzystaniem elektrochemicznych biosensorów immunologicznych. Projekt wpisuje się w trend cywilizacyjny rozwoju analityki medycznej, pozwalającej na szybkie dokonywanie czułej i rzetelnej diagnostyki, w warunkach konieczności uzyskania natychmiastowych wyników, np. w sytuacji zagrożenia życia wskutek zawału serca lub rozsiewu drobnoustrojów przez układ krwionośny. Obecnie stosowane urządzania nie zapewniają w tych warunkach odpowiedniej jakości pomiarów. Projekt ma na celu poszerzenie zakresu istniejących badań, zwiększenie możliwości oznaczeń uwzględniających różnorodne biomarkery i patogeny oraz wykorzystanie wyników prac do opracowania w pełni funkcjonującego urządzania do szybkiej i mobilnej diagnostyki. Dzięki opracowanej technologii powstanie system diagnostyczny w postaci: (1) mikroelektronicznego czytnika, który będzie wykorzystywany przez lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych w warunkach pozalaboratoryjnych, (2) jednorazowych kaset diagnostycznych służących do wykonywania określonych oznaczeń analitów białkowych i polipeptydowych z krwi, moczu, wymazu z nosa i innych próbek biologicznych oraz (3) systemu zarządzania danymi pomiarowymi z infrastrukturą towarzyszącą. W dalszej perspektywie opracowywana technologia będzie mogła być zastosowana w systemach autokontroli stanu zdrowia przez pacjentów. Dzięki niej będzie możliwe szybkie wykrywanie antygenów bakterii, wirusów i grzybów jak również biomarkerów chorób sercowo-naczyniowych, czy też hormonów. Warto podkreślić, że miniaturyzacja elementów pomiarowych pozwoli na równoległe oznaczanie kilku różnych analitów w czasie jednej analizy. Wytworzone urządzenie będzie służyć do diagnostyki w warunkach poza laboratoryjnych. Będzie ono należeć do grupy urządzeń diagnostyki in-vitro (IVD), które są często określane również terminem diagnostyki Point-of-Care (PoC).