Rekrutacja na stanowisko starszej specjalistki / specjalisty w pionie wsparcia w Laboratorium Analityki Farmaceutycznej (Sekcja Analizy Chemicznej)

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie to instytut o ponad 100-letniej tradycji. Oferujemy nowe technologie i produkty a także optymalizację procesów, m.in. z zakresu chemii, technologii i inżynierii chemicznej, technologii polimerów, biomateriałów, elektrochemii a także farmacji, biotechnologii, dermokosmetyków, wyrobów medycznych i chemii gospodarczej. Ze względu na różnorodność wyzwań naukowych i dynamicznie zmieniający się rynek wdrożeniowy poszukujemy ambitnych liderów entuzjastycznie nastawionych na realizację multidyscyplinarnych projektów oraz gotowych do współuczestnictwa w rozwoju Instytutu. W naszej jednostce stawiamy na stałe uczenie się, rozwój kompetencji i przyjazną atmosferę pracy.

Zakres obowiązków:

 • analizy fizyko-chemiczne i instrumentalne w kontroli jakości produktów leczniczych, substancji czynnych, surowców, materiałów pomocniczych i materiałów opakowaniowych, a także w ramach standaryzacji wzorców i badań stabilności
 • pobieranie prób do badań
 • obsługa aparatury kontrolno – pomiarowej
 • opracowywanie wyników analiz i prowadzenie dokumentacji z prowadzonych prac
 • opracowywanie i aktualizacja dokumentacji związanej z utrzymaniem systemu jakości GMP

 Profil kandydata:

 • wykształcenie wyższe chemiczne, biologiczne, farmaceutyczne lub pokrewne
 • wiedza teoretyczna i praktyczna znajomość technik analitycznych (mile widziana znajomość technik: XRPD, DSC, TG, IR)
 • umiejętność pracy z narzędziami pakietu MS Office na poziomie podstawowym
 • doświadczenie w pracy w kontroli jakości w firmie farmaceutycznej mile widziane
 • znajomość wymagań oraz wytycznych dotyczących analityki substancji aktywnej oraz produktu leczniczego mile widziane
 • doświadczenie w zakresie rozwijania, weryfikacji oraz walidacji metod analitycznych mile widziane
 • odpowiedzialność, zaangażowanie, gotowość do rozwijania umiejętności 

Zapewniamy: 

 1. Stabilne, pełnoetatowe zatrudnienie na umowę o pracę.
 2. Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i wiedzy.
 3. Ruchomy czas pracy.
 4. Pracowniczy Program Emerytalny (po roku pracy w Łukasiewicz – IChP).
 5. Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego.
 6. Pakiet socjalny w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (kasa pożyczkowa, dopłaty do wypoczynku we własnym zakresie, dopłaty do żłobków i przedszkoli).
 7. Możliwość dofinansowania szkoleń, kursów, studiów podyplomowych w zakresie podnoszenia posiadanych kompetencji w tym kursów językowych.
 8. Możliwość dalszego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
 9. Dużą samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • życiorys /CV z uwzględnieniem opisu kwalifikacji, przebiegu pracy zawodowej i doświadczenia;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Dokumenty prosimy przesyłać w terminie do dnia 03.10.2023 r. przez formularz aplikacyjny APLIKUJ.

APLIKUJAdministratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000857893, NIP 525-283-61-14, REGON 387049383. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres korespondencyjny wskazany powyżej lub na adres e-mail: iod@ichp.pl.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będę w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną dla przetwarzania danych są  przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej k.p.)w zakresie danych wskazanych w art. 221 1 k.p. ( tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata,  wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz zgoda w zakresie pozostałych danych przesyłanych przez kandydata. Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 22(1) § 1  k.p. jest przewidziane przepisami prawa. Ich niepodanie spowoduje niemożność rozpatrywania kandydatury kandydata na oferowane stanowisko. Podanie danych osobowych w szerszym zakresie jest dobrowolne i pozostanie bez wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w przyszłych rekrutacjach przez 12 miesięcy od czasu ogłoszenia rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Stawki 2, 00-193 Warszawa

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.