Rekrutacja na stanowisko starszego specjalisty pionu badawczego w Zakładzie Analitycznym

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie

zatrudni 

starszego specjalistę pionu badawczego w Zakładzie Analitycznym

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego to instytut o ponad 100-letniej tradycji. Oferuje nowe technologie i modernizację procesów, m.in. z zakresu technologii organicznej, farmacji, biotechnologii, chemii gospodarczej, elektrochemii, przetwórstwa polimerów. Od 1 kwietnia 2019 r. jest jednym z instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz. Sieć Badawcza Łukasiewicz zrzesza wysokiej klasy naukowców i ekspertów z 32 instytutów badawczych. Ze względu na różnorodność wyzwań naukowych i dynamicznie zmieniający się rynek wdrożeniowy poszukujemy ambitnych pracowników entuzjastycznie nastawionych do realizacji różnorodnych projektów. W naszej jednostce stawiamy na stałe uczenie się, rozwój kompetencji i przyjazną atmosferę pracy.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Prowadzenie prac w ramach realizowanych projektów badawczo-rozwojowych.
 • Nadzór nad prowadzonymi pracami, projektami.
 • Wykonywanie analiz metodami klasycznymi oraz instrumentalnymi w kontroli jakości oraz w ramach prac badawczych (w szczególności XRPD, DSC, TGA, IR, Raman)
 • Opracowywanie raportów z analiz, badań, walidacji, weryfikacji, transferów.
 • Opracowywanie, wdrażanie i transfer metod analitycznych.
 • Walidacja metod analitycznych.
 • Weryfikacja metod analitycznych.
 • Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z wdrożonymi systemami zarządzania jakością.
 • Wykonywanie czynności związanych z kalibracją laboratoryjnych urządzeń pomiarowych.

 WYMAGANIA:

 • Wyższe wykształcenie farmaceutyczne, chemiczne lub pokrewne.
 • Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy laboratoryjnej (laboratorium badawcze lub kontroli jakości).
 • Praktyczna znajomość technik XRPD, DSC, TGA, IR, Raman, i innych technik instrumentalnych
 • Wymagana wiedza teoretyczna z zakresu technik instrumentalnych.
 • Dobra znajomość wymagań oraz wytycznych dotyczących analityki substancji aktywnej oraz produktu leczniczego
 • Doświadczenie w zakresie rozwijania, weryfikacji oraz walidacji metod analitycznych.
 • Umiejętność opracowywania dokumentacji w systemie jakości i dokumentacji z badań, walidacji, weryfikacji, transferu.
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Doświadczenie w pracy w systemie jakości GMP mile widziane.
 • Dobra znajomość oprogramowania MS Office, obsługa baz danych krystalograficznych.
 • Umiejętność analitycznego myślenia, interpretacji wyników i wyciągania wniosków.
 • Kreatywność, elastyczność w działaniu, wytrwałość, bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole.

 OFERUJEMY:

 • Stabilne, pełnoetatowe zatrudnienie.
 • Szkolenia oraz możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
 • Dużą samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 • Dobrą atmosferę pracy.

ZAPEWNIAMY:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących najnowszą aparaturę i metody badawcze.
 • Pracowniczy Program Emerytalny (po roku pracy w instytucie).
 • Grupowe ubezpieczenia na życie oraz pakiety medyczne.
 • Pakiet socjalny w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (kasa pożyczkowa, dopłaty do wypoczynku we własnym zakresie, dopłaty do żłobków i przedszkoli).

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • list motywacyjny z informacją o oczekiwaniach finansowych;
 • życiorys /CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy oraz potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@ichp.lukasiewicz.gov.pl w terminie do dnia 07.12.2021 r. lub składać osobiście w siedzibie Instytutu, przy ul Rydygiera 8 w Warszawie, w Dziale Zarządzania Personelem bud. 24, pok. 403, IV p., w godz. 9:00-15:00.

 

Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy   w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000857893, NIP 525-283-61-14, REGON 387049383. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres korespondencyjny wskazany powyżej lub na adres e-mail: iod@ichp.pl.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będę w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną dla przetwarzania danych są  przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej k.p.)w zakresie danych wskazanych w art. 221 § 1 k.p. ( tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata,  wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz zgoda w zakresie pozostałych danych przesyłanych przez kandydata. Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 22(1) § 1  k.p. jest przewidziane przepisami prawa. Ich niepodanie spowoduje niemożność rozpatrywania kandydatury kandydata na oferowane stanowisko. Podanie danych osobowych w szerszym zakresie jest dobrowolne i pozostanie bez wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w przyszłych rekrutacjach przez 12 miesięcy od czasu ogłoszenia rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Stawki 2, 00-193 Warszawa

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.