Rekrutacja na stanowisko specjalisty w Zakładzie Farmacji, Chemii Kosmetycznej i Biotechnologii

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej

zatrudni specjalistę w pionie badawczym
w Zakładzie Farmacji, Chemii Kosmetycznej i Biotechnologii

Zakres obowiązków:

 • Udział w realizacji projektów B+R z obszaru syntezy organicznej, chemii leków i innych.
 • Współudział w opracowywaniu studium literaturowego, analiz stanu techniki na potrzeby rozwoju pozyskiwanych i realizowanych projektów.
 • Planowanie i wykonywanie eksperymentów badawczych związanych z wieloetapową syntezą substancji aktywnych.
 • Kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań różnego typu problemów badawczych.
 • Obsługa urządzeń i instalacji laboratoryjnych.
 • Prowadzenie bieżącej dokumentacji i sprawozdań z wykonywanych prac zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.
 • Współpraca ze specjalistami z innych działów/zespołów (m. in. Zakład Analityczny i innych).
 • Predyspozycje i chęć rozwoju naukowego poprzez otwarcie przewodu doktorskiego w ciągu 3-5 lat od rozpoczęcia pracy w Instytucie (doktorat wdrożeniowy lub eksternistyczny)
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Współuczestnictwo w przygotowywaniu opracowań literaturowych, patentów, sprawozdań, analiz wyników dla potrzeb prowadzonych prac badawczych.
 • Działalność naukowa (publikacje, udział w konferencjach naukowych).
 • Współpraca z innymi Instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz w ramach pozyskiwania i realizacji wspólnych prac.

Profil kandydata:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie lub wykształcenie wyższe kierunkowe: chemia, farmacja lub nauki pokrewne i roczne doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej, samodzielność w pracy laboratoryjnej (synteza organiczna)
 • Kreatywność, samodzielność, nastawienie na realizację założonych celów.
 • Umiejętność korzystania z  literatury fachowej.
 • Znajomość MS Office, edytor wzorów i równań chemicznych (np. ChemDraw).
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację, korzystanie z literatury specjalistycznej oraz tworzenie dokumentacji.

Zapewniamy: 

 1. Stabilne, pełnoetatowe zatrudnienie na umowę o pracę.
 2. Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i wiedzy.
 3. Honorarium autorskie z tytułu wykonywania działalności twórczej o indywidualnym charakterze, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Ruchomy czas pracy.
 5. Pracowniczy Program Emerytalny (po roku pracy w Łukasiewicz – IChP).
 6. Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego.
 7. Pakiet socjalny w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (kasa pożyczkowa, dopłaty do wypoczynku we własnym zakresie, dopłaty do żłobków i przedszkoli).
 8. Możliwość dofinansowania szkoleń, kursów, studiów podyplomowych w zakresie podnoszenia posiadanych kompetencji w tym kursów językowych.
 9. Możliwość dalszego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
 10. Dużą samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • życiorys /CV z uwzględnieniem opisu kwalifikacji, przebiegu pracy zawodowej i doświadczenia;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@ichp.pl w terminie do dnia 19.08.2022 r.

Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy   w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000857893, NIP 525-283-61-14, REGON 387049383. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres korespondencyjny wskazany powyżej lub na adres e-mail: iod@ichp.pl.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będę w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną dla przetwarzania danych są  przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej k.p.)w zakresie danych wskazanych w art. 221 § 1 k.p. ( tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata,  wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz zgoda w zakresie pozostałych danych przesyłanych przez kandydata. Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 22(1) § 1  k.p. jest przewidziane przepisami prawa. Ich niepodanie spowoduje niemożność rozpatrywania kandydatury kandydata na oferowane stanowisko. Podanie danych osobowych w szerszym zakresie jest dobrowolne i pozostanie bez wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w przyszłych rekrutacjach przez 12 miesięcy od czasu ogłoszenia rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Stawki 2, 00-193 Warszawa

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.