Rekrutacja na stanowisko specjalisty/specjalistki w Dziale Komercjalizacji w Sekcji czasopisma “Polimery”

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego to instytut o ponad 100-letniej tradycji. Oferuje nowe technologie i modernizację procesów, m.in. z zakresu technologii organicznej, farmacji, biotechnologii, chemii gospodarczej, elektrochemii, przetwórstwa polimerów. Od 1 kwietnia 2019 r. jest jednym z instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz. Sieć Badawcza Łukasiewicz zrzesza wysokiej klasy naukowców i ekspertów z 26 instytutów badawczych. Ze względu na różnorodność wyzwań naukowych i dynamicznie zmieniający się rynek wdrożeniowy poszukujemy ambitnych pracowników entuzjastycznie nastawionych do realizacji różnorodnych projektów. W naszej jednostce stawiamy na stałe uczenie się, rozwój kompetencji i przyjazną atmosferę pracy.

Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej jest wydawcą czasopisma naukowego “Polimery” – czasopisma o zasięgu międzynarodowym, obejmującego tematykę tworzyw wielkocząsteczkowych, gumy, lakierów i włókien sztucznych. Czasopismo jest skierowane do pracowników naukowych, menadżerów oraz pracowników inżynieryjnych wyższych uczelni, PAN, instytutów badawczych i zakładów przemysłowych, specjalizujących się w chemii, fizykochemii, technologii i przetwórstwie polimerów. „Polimery” na swoich łamach przedstawiają oryginalne, recenzowane przez specjalistów prace obejmujące zagadnienia dotyczące najnowszych osiągnięć w dziedzinie syntezy, analizy, technologii, modyfikacji, przetwórstwa, właściwości, zastosowania i recyklingu tworzyw polimerowych; dane dotyczące nowości technicznych i wynalazków z dziedziny tworzyw; informacje na temat krajowego przemysłu tworzyw, produkcji surowców i półproduktów oraz przemysłu tworzyw na świecie; sprawozdania z konferencji naukowych i targów branżowych; sylwetki wybitnych naukowców pracujących w dziedzinie polimerów; informacje dotyczące realizowanych w kraju przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz recenzje książek z dziedziny polimerów. Więcej informacji: http://polimery.ichp.vot.pl/

Zakres obowiązków:

 • Redakcja językowa 80 artykułów naukowych i streszczeń wpływających do redakcji czasopisma (w tym weryfikacja zgodnie z wymaganiami IUPAC poprawności nomenklatury stosowanej przez autorów) z uwzględnieniem uwag i sugestii recenzentów oraz korekta wydawnicza tych artykułów (64 ark. wydawnicze).
 • Weryfikacja językowa pod kątem błędów językowych (ortograficznych, gramatycznych, interpunkcyjnych) zgodnie z amerykańską wersją językową oraz weryfikacja angielskiej terminologii chemicznej; zaznaczenie niejasnych lub niepoprawnych słów, zwrotów czy zdań i sugerowanie poprawnych; weryfikacja tekstów zgodnie z wymaganiami IUPAC poprawności nomenklatury stosowanej przez autorów.
 • Współpraca z autorami w zakresie uzgodnień problemów merytorycznych dotyczących tekstów.
 • Weryfikacja zapisu cytowanej literatury.
 • Opracowanie językowe abstraktów zgodnie z wymaganiami Chemical Abstracts.
 • Ujednolicanie zapisów językowych zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasopiśmie.

 Profil kandydata:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane w dziedzinie nauk chemicznych lub inżynieryjno-technicznych).
 • Studia podyplomowe/ukończone kursy z zakresu redakcji językowej tekstu będą dodatkowym atutem.
 • Minimum trzyletnie doświadczenie w pracy redakcyjnej w redagowaniu tekstów naukowych w dziedzinie nauk chemicznych lub inżynieryjno-technicznych.
 • Minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie weryfikacji tekstów naukowych w dziedzinie nauk chemicznych lub inżynieryjno-technicznych.
 • Znajomość terminologii chemicznej, w tym polimerowej: polskiej i angielskiej.
 • Dobra znajomość programów pakietu MSOffice oraz programów graficznych (CorelDraw).
 • Dyspozycyjność.
 • Zdolność do radzenia sobie ze stresem i pracą pod presją czasu.
 • Posiadanie certyfikatu (równorzędnego dokumentu) potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie C.

Zapewniamy:

 1. Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i wiedzy.
 2. Pracowniczy Program Emerytalny (po roku pracy w Łukasiewicz – IChP).
 3. Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego.
 4. Pakiet socjalny w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (kasa pożyczkowa, dopłaty do wypoczynku we własnym zakresie, dopłaty do żłobków i przedszkoli).
 5. Możliwość dofinansowania szkoleń, kursów, studiów podyplomowych w zakresie podnoszenia posiadanych kompetencji w tym kursów językowych.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • życiorys /CV z uwzględnieniem opisu kwalifikacji, przebiegu pracy zawodowej i doświadczenia;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
APLIKUJDokumenty prosimy przesyłać w terminie do dnia 4.02.2023 r., klikając przycisk APLIKUJ.

Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000857893, NIP 525-283-61-14, REGON 387049383. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres korespondencyjny wskazany powyżej lub na adres e-mail: iod@ichp.pl.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będę w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną dla przetwarzania danych są  przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej k.p.)w zakresie danych wskazanych w art. 221 1 k.p. ( tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata,  wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz zgoda w zakresie pozostałych danych przesyłanych przez kandydata. Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 22(1) § 1  k.p. jest przewidziane przepisami prawa. Ich niepodanie spowoduje niemożność rozpatrywania kandydatury kandydata na oferowane stanowisko. Podanie danych osobowych w szerszym zakresie jest dobrowolne i pozostanie bez wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w przyszłych rekrutacjach przez 12 miesięcy od czasu ogłoszenia rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Stawki 2, 00-193 Warszawa

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.