Rekrutacja na stanowisko specjalisty/specjalistki w Biurze Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu

Zakres obowiązków:

 • Udział w obsłudze ogólnokrajowych baz danych dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) oraz fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów) : Centralny Rejestr Operatorów cro.ichp.pl oraz Baza Danych Sprawozdań www.bds.ichp.pl administrowanych przez BOWOiK w ramach Porozumienia Łukasiewicz – IChP z Ministerstwem Klimatu i Środowiska i NFOŚiGW – rejestracja użytkowników, weryfikacja sprawozdań oraz Kart Urządzeń i Kart Systemów Ochrony P-poż, codzienny kontakt z użytkownikami tych baz (wymiana korespondencji mailowej, kontakty telefoniczne)
 • Udział w pełnieniu przez BOWOiK roli punktu kontaktowego dla Komisji Europejskiej i polskiego przemysłu w obszarze SZWO i F-gazów, zwłaszcza wykorzystywanych jako czynniki chłodnicze – udzielanie konsultacji mailowych i telefonicznych w obszarze przepisów dotyczących SZWO i F-gazów
 • Udział w pełnieniu przez BOWOiK roli eksperckiej na forum krajowym i międzynarodowym (udział w konferencjach i spotkaniach krajowych dotyczących SZWO i F-gazów, przygotowywanie stanowisk dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska na spotkania międzynarodowe dotyczące SZWO i F-gazów (spotkania z Komisją Europejską i spotkania Stron Protokołu montrealskiego w sprawie SZWO) oraz udział w tych spotkaniach.

Profil kandydata:

 • Studia wyższe o profilu chemia lub ochrona środowiska
 • Znajomość języka angielskiego
 • Znajomość standardowych programów komputerowych pakietu Office
 • Kreatywność, zaangażowanie w pracy
 • Dodatkowym atutem będzie potwierdzone doświadczenie w obsłudze komputerowych baz danych.

Zapewniamy:

 1. Stabilne, pełnoetatowe zatrudnienie na umowę o pracę.
 2. Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i wiedzy.
 3. Pracowniczy Program Emerytalny (po roku pracy w Łukasiewicz – IChP).
 4. Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego.
 5. Pakiet socjalny w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (kasa pożyczkowa, dopłaty do wypoczynku we własnym zakresie, dopłaty do żłobków i przedszkoli).
 6. Możliwość dofinansowania szkoleń, kursów, studiów podyplomowych w zakresie podnoszenia posiadanych kompetencji, w tym kursów językowych.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • życiorys /CV z uwzględnieniem opisu kwalifikacji, przebiegu pracy zawodowej i doświadczenia;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
APLIKUJDokumenty prosimy przesyłać w terminie do dnia 28.01.2023 r., klikając przycisk APLIKUJ.

Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000857893, NIP 525-283-61-14, REGON 387049383. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres korespondencyjny wskazany powyżej lub na adres e-mail: iod@ichp.pl.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będę w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną dla przetwarzania danych są  przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej k.p.)w zakresie danych wskazanych w art. 221 1 k.p. ( tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata,  wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz zgoda w zakresie pozostałych danych przesyłanych przez kandydata. Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 22(1) § 1  k.p. jest przewidziane przepisami prawa. Ich niepodanie spowoduje niemożność rozpatrywania kandydatury kandydata na oferowane stanowisko. Podanie danych osobowych w szerszym zakresie jest dobrowolne i pozostanie bez wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w przyszłych rekrutacjach przez 12 miesięcy od czasu ogłoszenia rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Stawki 2, 00-193 Warszawa

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.