Rekrutacja na stanowisko specjalisty/specjalistki pionu wsparcia w Departamencie Komercjalizacji i Transferu Technologii w Dziale Sprzedaży

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego to instytut o ponad 100-letniej tradycji. Oferuje nowe technologie i modernizację procesów, m.in. z zakresu technologii organicznej, farmacji, biotechnologii, chemii gospodarczej, elektrochemii, przetwórstwa polimerów. Od 1 kwietnia 2019 r. jest jednym z instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz. Sieć Badawcza Łukasiewicz zrzesza wysokiej klasy naukowców i ekspertów z 22 instytutów badawczych. Ze względu na różnorodność wyzwań naukowych i dynamicznie zmieniający się rynek wdrożeniowy poszukujemy ambitnych pracowników entuzjastycznie nastawionych do realizacji różnorodnych projektów. W naszej jednostce stawiamy na stałe uczenie się, rozwój kompetencji i przyjazną atmosferę pracy.

Zakres obowiązków:

 • Udział w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie oraz Ofert w zakresie formalnym oraz finansowym, zgodnie z wymogami konkursów na potrzeby realizacji prac badawczo-rozwojowych finansowanych w szczególności ze środków krajowych lub własnych przedsiębiorcy krajowego.
 • Nadzór nad prawidłową realizacją projektów pod względem formalnym i finansowym, zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami/procedurami.
 • Monitorowanie procesu realizacji projektu pod kątem wymogów wynikających z przyznanego wsparcia finansowego, tj. procedur finansowo-księgowych, zakupowych i aspektów prawnych.
 • Prawidłowe pod względem formalnym i terminowym składanie wniosków o płatność, raportów rocznych, okresowych i końcowych z realizacji projektów, aneksów do Umów, bieżącą analizę wydatkowania otrzymanych środków budżetowych, przygotowywanie dokumentacji finansowej, raportów finansowych związanych z realizacją projektów.
 • Prowadzenie baz danych oraz sporządzanie raportów w ramach realizowanych projektów.
 • Przygotowywanie odpowiednich zestawień/sprawozdań na potrzeby kontroli wewnętrznej i/lub innych Interesariuszy.
 • Nadzór nad obiegiem dokumentacji, ich archiwizacja i aktualizacja.
 • Bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Łukasiewicz – IChP oraz Centrum Łukasiewicz dotycząca realizowanych projektów.

Profil kandydata:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, mile widziane studia/szkolenia z zakresu zarządzania projektami).
 • Udokumentowany staż pracy min 5 lat, w tym min. roczne, praktyczne doświadczenie w prowadzeniu pod względem formalnym i rozliczaniu projektów.
 • Znajomość przepisów z zakresu wsparcia finansowego w szczególności z funduszy krajowych.
 • Znajomość obsługi generatorów Wniosków udostępnianych przez jednostki pośredniczące.
 • Umiejętność analizy złożonych dokumentów.
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania opinii na piśmie.
 • Umiejętność zarządzania czasem i organizowania własnej pracy.
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Znajomość programów MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel.
 • Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.
 • Umiejętność pracy w zespole.

Zapewniamy:

 1. Stabilne, pełnoetatowe zatrudnienie na umowę o pracę
 2. Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i wiedzy
 3. Pracowniczy Program Emerytalny (po roku pracy w Łukasiewicz – IChP)
 4. Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
 5. Pakiet socjalny w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (kasa pożyczkowa, dopłaty do wypoczynku we własnym zakresie)
 6. Możliwość szkoleń, kursów w zakresie podnoszenia posiadanych kompetencji
 7. Możliwość dalszego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • życiorys /CV z uwzględnieniem opisu kwalifikacji, przebiegu pracy zawodowej i doświadczenia;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
Dokumenty prosimy przesyłać  do dnia 09-04-2023 r. przez formularz aplikacyjny: APLIKUJ

APLIKUJAdministratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy   w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000857893, NIP 525-283-61-14, REGON 387049383. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres korespondencyjny wskazany powyżej lub na adres e-mail: iod@ichp.pl.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będę w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną dla przetwarzania danych są  przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej k.p.)w zakresie danych wskazanych w art. 221 § 1 k.p. ( tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata,  wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz zgoda w zakresie pozostałych danych przesyłanych przez kandydata. Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 22(1) § 1  k.p. jest przewidziane przepisami prawa. Ich niepodanie spowoduje niemożność rozpatrywania kandydatury kandydata na oferowane stanowisko. Podanie danych osobowych w szerszym zakresie jest dobrowolne i pozostanie bez wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w przyszłych rekrutacjach przez 12 miesięcy od czasu ogłoszenia rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Stawki 2, 00-193 Warszawa

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.