Rekrutacja na stanowisko specjalisty/specjalistki ds. zakupów i zamówień publicznych w Zespole Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego to instytut o ponad 100-letniej tradycji. Oferuje nowe technologie i modernizację procesów, m.in. z zakresu technologii organicznej, farmacji, biotechnologii, chemii gospodarczej, elektrochemii, przetwórstwa polimerów. Od 1 kwietnia 2019 r. jest jednym z instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz. Sieć Badawcza Łukasiewicz zrzesza wysokiej klasy naukowców i ekspertów z 26 instytutów badawczych. Ze względu na różnorodność wyzwań naukowych i dynamicznie zmieniający się rynek wdrożeniowy poszukujemy ambitnych pracowników entuzjastycznie nastawionych do realizacji różnorodnych projektów. W naszej jednostce stawiamy na stałe uczenie się, rozwój kompetencji i przyjazną atmosferę pracy.

Zakres obowiązków:

 • Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Opracowywanie w oparciu o materiały otrzymane z właściwych merytorycznie działów dokumentów wydawanych wykonawcom (specyfikacje, zaproszenia itp.)
 • Opracowywanie dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami
 • Prowadzenie rejestrów postępowań, umów, korespondencji
 • Uczestniczenie w pracach komisji przetargowych, komisji konkursowych
 • Współdziałanie z pozostałymi pracownikami działu Zamówień Publicznych oraz pracownikami Łukasiewicz –IChP i w realizacji w/w obowiązków
 • Ogłaszanie za pomocą Portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych oraz Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informacji o wszczęciu postępowań, o udzielanych zamówieniach
 • Ogłaszanie za pomocą platformy e-zamowienia informacji o wszczęciu postępowań, o udzielanych zamówieniach
 • Ogłaszanie przy pomocy strony internetowej Łukasiewicz – IChP informacji o wszczęciu postępowań, o udzielanych zamówieniach, przygotowywanie projektów umów
 • Realizacja zamówień nie podlegających przepisom ustawy Pzp, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Łukasiewicz – IChP
 • Współpraca z agencjami i urzędami celnymi

Profil kandydata:

 • Praktyka w zamówieniach publicznych min. 6 lat
 • Znajomość oprogramowania Office
 • Umiejętność szybkiego opanowania obsługi programów dotyczących zamówień publicznych
 • Umiejętność pracy w programach umożliwiających elektroniczny system zakupów
 • Znajomość jęz. angielskiego w stopniu średniozaawansowanym
 • Umiejętność pracy w zespole

Wykształcenie:

wyższe z doświadczeniem na stanowisku dotyczącym zamówień publicznych

Zapewniamy: 

 1. Stabilne, pełnoetatowe zatrudnienie na umowę o pracę.
 2. Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i wiedzy.
 3. Pracowniczy Program Emerytalny (po roku pracy w Łukasiewicz – IChP).
 4. Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego.
 5. Pakiet socjalny w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (kasa pożyczkowa, dopłaty do wypoczynku we własnym zakresie, dopłaty do żłobków i przedszkoli).
 6. Możliwość dofinansowania szkoleń, kursów, studiów podyplomowych w zakresie podnoszenia posiadanych kompetencji w tym kursów językowych.
 7. Możliwość dalszego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
 8. Dużą samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • życiorys /CV z uwzględnieniem opisu kwalifikacji, przebiegu pracy zawodowej i doświadczenia;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 

Dokumenty prosimy przesyłać w terminie do dnia: 19-01-2023 r., klikając przycisk APLIKUJ.APLIKUJ

Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000857893, NIP 525-283-61-14, REGON 387049383. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres korespondencyjny wskazany powyżej lub na adres e-mail: iod@ichp.pl.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będę w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną dla przetwarzania danych są  przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej k.p.)w zakresie danych wskazanych w art. 221 1 k.p. ( tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata,  wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz zgoda w zakresie pozostałych danych przesyłanych przez kandydata. Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 22(1) § 1  k.p. jest przewidziane przepisami prawa. Ich niepodanie spowoduje niemożność rozpatrywania kandydatury kandydata na oferowane stanowisko. Podanie danych osobowych w szerszym zakresie jest dobrowolne i pozostanie bez wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w przyszłych rekrutacjach przez 12 miesięcy od czasu ogłoszenia rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Stawki 2, 00-193 Warszawa

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.