Rekrutacja na stanowisko specjalisty/specjalistki pionu wsparcia (chemik syntetyk) w Zespole Minisyntez w Biurze Produktów Farmaceutycznych

Zakres obowiązków:
 • Prowadzenie wieloetapowych syntez farmaceutycznych substancji czynnych (API)
 • Praca zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania
 • Tworzenie dokumentacji zgodnej z wymogami GMP (raporty szarżowe, instrukcje technologiczne, walidacje procesów, kwalifikacje urządzeń)
Profil kandydata:
 • Minimum roczne doświadczenie w syntezie chemicznej – warunek konieczny
 • Wykształcenie wyższe o profilu chemicznym lub wykształcenie średnie i 2 letnie doświadczenie zawodowe
 • Doświadczenie w pracy syntetycznej w 20-100L reaktorach – mile widziane
 • Znajomość norm ISO, GMP, HACAP – będzie dodatkowym atutem
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość pakietów MS Office, edytor równań chemicznych np. ChemDraw
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz samodzielność w pracy laboratoryjnej.
 • Odpowiedzialność zaangażowanie i efektywność.
 • Nastawienie na współpracę, otwartość i komunikatywność.
Zapewniamy:
 1. Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i wiedzy.
 2. Pracowniczy Program Emerytalny (po roku pracy w Łukasiewicz – IChP).
 3. Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego.
 4. Pakiet socjalny w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (kasa pożyczkowa, dopłaty do wypoczynku we własnym zakresie).
 5. Możliwość szkoleń, kursów w zakresie podnoszenia posiadanych kompetencji.
 6. Możliwość dalszego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
Zgłoszenie powinno zawierać:
 • życiorys /CV z uwzględnieniem opisu kwalifikacji, przebiegu pracy zawodowej i doświadczenia;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

APLIKUJ

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 22 października 2022 r. poprzez formularz rekrutacyjny, klikając w przycisk APLIKUJ.

 

Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000857893, NIP 525-283-61-14, REGON 387049383. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres korespondencyjny wskazany powyżej lub na adres e-mail: iod@ichp.pl.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będę w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną dla przetwarzania danych są  przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej k.p.)w zakresie danych wskazanych w art. 221 1 k.p. ( tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata,  wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz zgoda w zakresie pozostałych danych przesyłanych przez kandydata. Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 22(1) § 1  k.p. jest przewidziane przepisami prawa. Ich niepodanie spowoduje niemożność rozpatrywania kandydatury kandydata na oferowane stanowisko. Podanie danych osobowych w szerszym zakresie jest dobrowolne i pozostanie bez wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w przyszłych rekrutacjach przez 12 miesięcy od czasu ogłoszenia rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Stawki 2, 00-193 Warszawa

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.