Rekrutacja na stanowisko: specjalista ds. redakcyjnych w czasopiśmie naukowym „Polimery”

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Chemii Przemysłowej

imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie

 zatrudni

specjalistę ds. redakcyjnych w czasopiśmie naukowym „Polimery”


Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego to instytut o ponad 100-letniej tradycji. Oferuje nowe technologie i modernizację procesów, m.in. z zakresu technologii organicznej, farmacji, biotechnologii, chemii gospodarczej, elektrochemii, przetwórstwa polimerów. Od 1 kwietnia 2019 r. jest jednym z instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz. Sieć Badawcza Łukasiewicz zrzesza wysokiej klasy naukowców i ekspertów z 32 instytutów badawczych. Ze względu na różnorodność wyzwań naukowych i dynamicznie zmieniający się rynek wdrożeniowy poszukujemy ambitnych pracowników entuzjastycznie nastawionych do realizacji różnorodnych projektów. W naszej jednostce stawiamy na stałe uczenie się, rozwój kompetencji i przyjazną atmosferę pracy.

 Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej jest wydawcą czasopisma naukowego “Polimery” – czasopisma o zasięgu międzynarodowym, obejmującego tematykę tworzyw wielkocząsteczkowych, gumy, lakierów i włókien sztucznych. Czasopismo jest skierowane do pracowników naukowych, menadżerów oraz pracowników inżynieryjnych wyższych uczelni, PAN, instytutów badawczych i zakładów przemysłowych, specjalizujących się w chemii, fizykochemii, technologii i przetwórstwie polimerów. „Polimery” na swoich łamach przedstawiają oryginalne, recenzowane przez specjalistów prace obejmujące zagadnienia dotyczące najnowszych osiągnięć w dziedzinie syntezy, analizy, technologii, modyfikacji, przetwórstwa, właściwości, zastosowania i recyklingu tworzyw polimerowych; dane dotyczące nowości technicznych i wynalazków z dziedziny tworzyw; informacje na temat krajowego przemysłu tworzyw, produkcji surowców i półproduktów oraz przemysłu tworzyw na świecie; sprawozdania z konferencji naukowych i targów branżowych; sylwetki wybitnych naukowców pracujących w dziedzinie polimerów; informacje dotyczące realizowanych w kraju przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz recenzje książek z dziedziny polimerów. Impact Factor (IF) w 2019 roku wynosił 1.097. Więcej informacji: http://ichp.vot.pl/

 Zakres obowiązków:

 • redakcja językowa artykułów naukowych i streszczeń wpływających do redakcji czasopisma (w tym weryfikacja zgodnie z wymaganiami IUPAC poprawności nomenklatury stosowanej przez autorów) z uwzględnieniem uwag i sugestii recenzentów.
 • Współpraca z autorami i recenzentami w zakresie uzgodnień problemów merytorycznych dotyczących tekstów.
 • Weryfikacja zapisu cytowanej literatury, uzupełnienie nr DOI.
 • Weryfikacja graficzna załączonych materiałów ilustracyjnych.
 • Opracowanie językowe abstraktów zgodnie z wymaganiami Chemical Abstracts.
 • Ujednolicanie zapisów językowych zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasopiśmie.

 Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie preferowane w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub inżynieryjno-technicznych.
 • Studia podyplomowe/ukończone kursy z zakresu redakcji językowej tekstu będą dodatkowym atutem.
 • Minimum trzyletnie doświadczenie w pracy redakcyjnej w redagowaniu tekstów naukowych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub inżynieryjno-technicznych (znajomość terminologii chemicznej, w tym polimerowej, polskiej i angielskiej)
 • Dobra znajomość programów pakietu MSOffice oraz programów graficznych (CorelDraw)
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Dyspozycyjność.
 • Zdolność do radzenia sobie ze stresem i pracą pod presją czasu.

Oferujemy:

 • stabilne, pełnoetatowe zatrudnienie.
 • szkolenia oraz możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
 • dużą samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 • dobrą atmosferę pracy.

Zapewniamy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Pracowniczy Program Emerytalny (po roku pracy w instytucie).
 • grupowe ubezpieczenia na życie oraz pakiety medyczne.
 • pakiet socjalny w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (kasa pożyczkowa, dopłaty do wypoczynku we własnym zakresie, dopłaty do żłobków i przedszkoli).

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • list motywacyjny z informacją o oczekiwaniach finansowych;
 • życiorys /CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy oraz potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@ichp.lukasiewicz.gov.pl w terminie do dnia 24.06.2021 r. lub składać osobiście w siedzibie Instytutu, przy ul Rydygiera 8 w Warszawie, w Dziale Zarządzania Personelem bud. 24, pok. 403, IV p., w godz. 9:00-15:00.

Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy   w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000857893, NIP 525-283-61-14, REGON 387049383. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres korespondencyjny wskazany powyżej lub na adres e-mail: iod@ichp.lukasiewicz.gov.pl.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będę w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną dla przetwarzania danych są  przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej k.p.)w zakresie danych wskazanych w art. 221 § 1 k.p. ( tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata,  wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz zgoda w zakresie pozostałych danych przesyłanych przez kandydata. Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 22(1) § 1  k.p. jest przewidziane przepisami prawa. Ich niepodanie spowoduje niemożność rozpatrywania kandydatury kandydata na oferowane stanowisko. Podanie danych osobowych w szerszym zakresie jest dobrowolne i pozostanie bez wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w przyszłych rekrutacjach przez 12 miesięcy od czasu ogłoszenia rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Stawki 2, 00-193 Warszawa

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.