Rekrutacja na stanowisko pracownika obsługi ds. wsparcia prac badawczych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego

zatrudni

pracownika obsługi ds. wsparcia prac badawczych

 Zakres obowiązków:

 • Uczestnictwo w projektach we wskazanym obszarze badawczym
 • Wsparcie prac badawczych w projektach
 • Rozwój kompetencji w zakresie objętym projektem badawczym

 Nasze wymagania:

 • Laureat olimpiady chemicznej, biologicznej i pokrewnych
 • Zaangażowanie i chęć do pracy
 • Sumienność i odpowiedzialność
 • Komunikatywność
 • Pozytywne nastawienie

 Możesz liczyć na:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia i rozwoju w naszej organizacji
 • Ciekawe środowisko pracy o profilu naukowo-badawczym
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Elastyczne dostosowanie wymiaru etatu do możliwości czasowych
 • Wsparcie Mentora w całym okresie trwania umowy
 • Możliwość rozwoju poprzez szkolenia dokształcające, w tym kursy zawodowe, kursy językowe, studia wyższe, studia podyplomowe i doktoranckie
 • Pakiet świadczeń socjalnych, pakiety ubezpieczeniowe i medyczne

 Zgłoszenie powinno zawierać:

 • list motywacyjny ze wskazaniem planowanego kierunku rozwoju naukowego i zawodowego oraz preferowanego obszaru badawczego;
 • CV
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@ichp.pl w terminie do dnia 19.08.2022 r.

 Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy   w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000857893, NIP 525-283-61-14, REGON 387049383. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres korespondencyjny wskazany powyżej lub na adres e-mail: iod@ichp.pl.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będę w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną dla przetwarzania danych są  przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej k.p.)w zakresie danych wskazanych w art. 221 § 1 k.p. ( tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata,  wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz zgoda w zakresie pozostałych danych przesyłanych przez kandydata. Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 22(1) § 1  k.p. jest przewidziane przepisami prawa. Ich niepodanie spowoduje niemożność rozpatrywania kandydatury kandydata na oferowane stanowisko. Podanie danych osobowych w szerszym zakresie jest dobrowolne i pozostanie bez wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w przyszłych rekrutacjach przez 12 miesięcy od czasu ogłoszenia rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Stawki 2, 00-193 Warszawa

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.