Rekrutacja na stanowisko Lidera Obszaru z funkcją kierownika Biura Transferu Technologii

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej
zatrudni

Lidera Obszaru w pionie wsparcia z funkcją kierownika
Biura Transferu Technologii (BT)

Zakres obowiązków:

 • Bezpośredni nadzór nad zadaniami realizowanymi w Biurze Transferu Technologii związanymi m.in. z:
   • prowadzonymi w Departamencie Badawczym badaniami naukowymi i pracami badawczo-rozwojowymi w obszarze chemii, farmacji, biotechnologii i pokrewnych;
   • wykonywaniem analiz, opracowywaniem opinii oraz ekspertyz w zakresie działalności Instytutu, w tym postępu technicznego w branży, konkurencji krajowej i zagranicznej, potrzeb klientów, sytuacji na rynkach zaopatrzenia oraz monitorowanie zachodzących zmian i światowych trendów kształtujących kierunki rozwoju branż z obszaru chemii, farmacji, biotechnologii i pokrewnych.
   • przystosowywaniem wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych do wdrożenia;
   • wsparciem kompetencyjnym i operacyjnym kierowników projektów.
 • Nadzór nad efektami realizowanych projektów, w tym jakością prac rozwojowych i badań prowadzonych w Departamencie Badawczym.
 • Opracowywanie planów działań marketingowych oraz planów i prognoz sprzedaży.
 • Analiza instrumentów wsparcia finansowego dla prowadzenia badań oraz transferu innowacyjnych technologii z nauki do gospodarki (fundusze krajowe, fundusze strukturalne, Horyzont Europa oraz inne źródła finansowania),
 • Analiza i ocena projektów na etapie inicjowania pod kątem możliwości otrzymania wsparcia oraz wyboru programu/konkursu finansowanego z Funduszy UE oraz innych źródeł.
 • Przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności/ biznes plan/ wniosek o dofinansowanie/ inne wymagane dokumenty) dla wybranych instrumentów wsparcia (Fundusze UE i inne programy pomocowe) w tym w zakresie celów i działań związanych z komercjalizacją wyników prac.
 • Przygotowywanie modelu biznesowego oraz rekomendacji komercjalizacji.
 • Efektywne pozyskiwanie nabywców IP z obszaru chemii, biotechnologii oraz farmacji do komercjalizacji bezpośredniej.
 • Organizowanie spotkań branżowych z przedsiębiorcami.
 • Planowanie i prowadzenie promocyjnego wsparcia sprzedaży.
 • Promowanie Instytutu oraz kreowanie dobrego wizerunku w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym poprzez organizowanie konferencji naukowych, seminarium, sympozjów, dni otwartych, imprez integracyjnych i innych przedsięwzięć.
 • Nadzór nad realizacją zadań w zakresie ochrony patentowej i praw autorskich efektów badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Łukasiewicz – IChP oraz Centrum Łukasiewicz.

Profil kandydata:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie chemii, technologii chemicznej, inżynierii chemicznej, farmacji, biotechnologii.
 • Stopień doktora będzie dodatkowym atutem.
 • Doświadczenie (co najmniej 5-letnie) w sektorze badawczo-rozwojowym, w szczególności w chemii i technologii chemicznej, produktów farmaceutycznych lub biotechnologii.
 • Potwierdzone kompetencje menadżerskie i doświadczenie w zarządzaniu zespołem (minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym).
 • Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych.
 • Doświadczenie w zakresie komercjalizacji i wdrażania wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
 • Znajomość wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania, Ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz regulacji EMA i FDA.
 • Kreatywność, samodzielność, nastawienie na realizację założonych celów.
 • Umiejętność efektywnej komunikacji i budowania partnerskich relacji w zespole.
 • Umiejętność pracy wielozadaniowej pod presją czasu.
 • Biegła znajomość obsługi komputera, w szczególności MS Office.
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację (minimum poziom B2).

Zapewniamy:

 • Stabilne, pełnoetatowe zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i wiedzy.
 • Pracowniczy Program Emerytalny (po roku pracy w Łukasiewicz – IChP).
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego.
 • Pakiet socjalny w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (kasa pożyczkowa, dopłaty do wypoczynku we własnym zakresie, dopłaty do żłobków i przedszkoli).
 • Możliwość dofinansowania szkoleń, kursów, studiów podyplomowych w zakresie podnoszenia posiadanych kompetencji w tym kursów językowych.
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
 • Dużą samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@ichp.pl w terminie do dnia 17.08.2022 r.

Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy   w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000857893, NIP 525-283-61-14, REGON 387049383. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres korespondencyjny wskazany powyżej lub na adres e-mail: iod@ichp.pl.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będę w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną dla przetwarzania danych są  przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej k.p.)w zakresie danych wskazanych w art. 221 § 1 k.p. ( tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata,  wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz zgoda w zakresie pozostałych danych przesyłanych przez kandydata. Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 22(1) § 1  k.p. jest przewidziane przepisami prawa. Ich niepodanie spowoduje niemożność rozpatrywania kandydatury kandydata na oferowane stanowisko. Podanie danych osobowych w szerszym zakresie jest dobrowolne i pozostanie bez wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w przyszłych rekrutacjach przez 12 miesięcy od czasu ogłoszenia rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Stawki 2, 00-193 Warszawa

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.