Rekrutacja na stanowisko: główny specjalista ds. komercjalizacji

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie zatrudni

 Głównego Specjalistę w pionie wsparcia ds. komercjalizacji

w Biurze Transferu Technologii

 

Zakres obowiązków:

 • Zarządzanie portfelem własności przemysłowej (wynalazki/know-how) opracowanej w Łukasiewicz – IChP.
 • Analiza potencjału komercjalizacyjnego wraz z identyfikacją potencjalnych rynków, użytkowników i odbiorców danego rozwiązania lub technologii opracowanych w Łukasiewicz – IChP.
 • Identyfikacja szans i czynników stanowiących bariery dla przygotowania, organizacji oraz przeprowadzeniu komercjalizacji.
 • Przygotowywanie modelu biznesowego oraz rekomendacji dla danej komercjalizacji.
 • Przygotowywanie teaserów informacyjnych rozwiązań i technologii.
 • Efektywne pozyskiwanie inwestorów oraz nabywców IP z obszaru chemii, biotechnologii oraz farmacji do komercjalizacji bezpośredniej oraz pośredniej.
 • Negocjowanie warunków umów komercjalizacji.
 • Promowanie Instytutu oraz kreowanie dobrego wizerunku w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym poprzez organizowanie konferencji naukowych, seminarium, sympozjów, dni otwartych, imprez integracyjnych i innych przedsięwzięć.
 • Prowadzenie spotkań z przedsiębiorcami w celu zidentyfikowania portfelem IP, identyfikacji potrzeb i budowania trwałych relacji.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Łukasiewicz – IChP oraz Centrum Łukasiewicz.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Udokumentowany staż pracy min. 8 lat, w tym min. 3-letnie, praktyczne doświadczenie w transferze technologii oraz komercjalizacji.
 • Znajomość branży chemicznej, farmaceutycznej oraz biotechnologii.
 • Doświadczenie we współpracy ze środowiskiem biznesowym oraz naukowym.
 • Wiedza z dziedziny komercjalizacji bezpośredniej oraz pośredniej i transferu technologii.
 • Wiedza i doświadczenie w dobieraniu optymalnych modeli komercjalizacji poszczególnych technologii (umiejętność wypracowania biznesplanu i strategii komercjalizacji).
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji oraz umiejętności sprzedażowe IP.
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania opinii/raportów na piśmie.
 • Umiejętność krytycznego i analitycznego myślenia.
 • Umiejętność zarządzania czasem i organizowania własnej pracy.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy:

 • Stabilne, pełnoetatowe zatrudnienie.
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i wiedzy.
 • Szkolenia oraz możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
 • Dobrą, koleżeńską atmosferę pracy.
 • Dużą samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.

Zapewniamy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Pracowniczy Program Emerytalny (po roku pracy w Łukasiewicz –IChP).
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego.
 • Pakiet socjalny w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (kasa pożyczkowa, dopłaty do wypoczynku we własnym zakresie, dopłaty do żłobków i przedszkoli).

Prosimy o przesłanie CV z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10  maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych oraz danymi kontaktowymi pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@ichp.lukasiewicz.gov.pl w terminie do dnia 31.03.2021 r. Wraz z ww. dokumentami prosimy o przekazanie informacji o oczekiwaniach  finansowych. Dokumenty można też składać osobiście w siedzibie Instytutu, przy ul Rydygiera 8 w Warszawie, w Dziale Zarządzania Personelem bud. 24, pok. 402, IV p., w godz. 9:00-15:00. O wyniku rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy   w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000857893, NIP 525-283-61-14, REGON 387049383. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Dane nie będą podlegały profilowaniu.