Rekrutacja na stanowisko Głównego specjalisty w pionie wsparcia ds. komercjalizacji

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie

zatrudni 

Głównego Specjalistę w pionie wsparcia ds. komercjalizacji

w Biurze Transferu Technologii

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz zrzesza wysokiej klasy naukowców/badaczy i ekspertów z 32 instytutów badawczych ukierunkowanych m.in. na nauki chemiczne, techniczne, inżynieryjne oraz life science. Ze względu na duży potencjał wdrożeniowy opracowywanych w Instytucie innowacyjnych rozwiązań poszukujemy ambitnego członka zespołu ds. komercjalizacji w Biurze Transferu technologii posiadającego predyspozycje i doświadczenie w zarządzaniu własnością intelektualną oraz komercjalizacjaW Naszej jednostce stawiamy na stałe uczenie się, rozwój kompetencji i przyjazną atmosferę pracy.  

Zakres odpowiedzialności:

 • Zarządzanie portfelem własności przemysłowej (wynalazki/know-how) w Łukasiewicz – IChP.
 • Analiza potencjału komercjalizacyjnego wraz z identyfikacją potencjalnych rynków, użytkowników i odbiorców danego rozwiązania lub technologii opracowanych w Łukasiewicz – IChP.
 • Przygotowywanie modelu biznesowego oraz rekomendacji dla danej komercjalizacji.
 • Efektywne pozyskiwanie nabywców IP z obszaru chemii, biotechnologii oraz farmacji do komercjalizacji bezpośredniej.
 • Negocjowanie warunków umów dotyczących komercjalizacji.
 • Organizowanie spotkań branżowych z przedsiębiorcami.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Łukasiewicz-IChP oraz Centrum Łukasiewicz.

Profil kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane chemiczne, farmaceutyczne, biotechnologiczne lub pokrewne.
 • Udokumentowany staż pracy min 8 lat, w tym min. 3 – letnie, doświadczenie w zarządzaniu własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników badań.
 • Doświadczenie we współpracy ze środowiskiem biznesowym oraz naukowym.
 • Wiedza z dziedziny komercjalizacji bezpośredniej oraz pośredniej i transferu technologii.
 • Umiejętność krytycznego i analitycznego myślenia.
 • Umiejętność zarządzania czasem i organizowania własnej pracy.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Korzyści:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Pracowniczy Program Emerytalny (po roku pracy w Łukasiewicz – IChP).
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego.
 • Pakiet socjalny w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (kasa pożyczkowa, dopłaty do wypoczynku we własnym zakresie, dopłaty do żłobków i przedszkoli).
 • Szeroka współpraca z partnerami naukowymi i biznesowymi.
 • Możliwość rozwoju osobistego.
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i wiedzy.
 • Szkolenia wstępne oraz możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
 • Dobrą, koleżeńską atmosferę pracy.
 • Dużą samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 • Zarządzanie portfelem IP z różnych obszarów (chemia, farmacja, biotechnologia). 

Prosimy o przesłanie CV z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10  maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych oraz danymi kontaktowymi pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@ichp.lukasiewicz.gov.pl w terminie do dnia 31.05.2021 r. Wraz z ww. dokumentami prosimy o przekazanie informacji o oczekiwaniach  finansowych. Dokumenty można też składać osobiście w siedzibie Instytutu, przy ul Rydygiera 8 w Warszawie, w Dziale Zarządzania Personelem bud. 24, pok. 402, IV p., w godz. 9:00-15:00. O wyniku rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy   w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000857893, NIP 525-283-61-14, REGON 387049383. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Dane nie będą podlegały profilowaniu.