Rekrutacja na stanowisko głównego specjalisty/specjalistki w pionie badawczym w Grupie Badawczej Farmacji, Chemii Kosmetycznej i Biotechnologii, Sekcja Technologii Formulacyjnych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego to instytut o ponad 100-letniej tradycji. Oferuje nowe technologie i modernizację procesów, m.in. z zakresu technologii organicznej, farmacji, biotechnologii, chemii gospodarczej, elektrochemii, przetwórstwa polimerów. Od 1 kwietnia 2019 r. jest jednym z instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz. Sieć Badawcza Łukasiewicz zrzesza wysokiej klasy naukowców i ekspertów z 22 instytutów badawczych. Ze względu na różnorodność wyzwań naukowych i dynamicznie zmieniający się rynek wdrożeniowy poszukujemy ambitnych pracowników entuzjastycznie nastawionych do realizacji różnorodnych projektów. W naszej jednostce stawiamy na stałe uczenie się, rozwój kompetencji i przyjazną atmosferę pracy.

Zakres obowiązków:

 • Pozyskiwanie, koordynowanie, nadzór merytoryczny i realizacja projektów B+R z zastosowaniem technologii formulacyjnych, w tym technologii wytwarzania postaci leku, badanego produktu leczniczego, placebo oraz suplementów diety i wyrobów medycznych.
 • Współpraca z przemysłem na etapie pozyskiwania projektów, realizacji oraz wdrożenia wyników, efektywne pozyskiwanie kontrahentów w ramach usług realizowanych przez Sekcję.
 • Budowanie zespołów projektowych, w tym międzynarodowych dla potrzeb realizacji projektów B+R oraz skuteczne pozyskiwanie finansowania (fundusze krajowe i międzynarodowe).
 • Przygotowywanie założeń technologicznych i dokumentacji oraz czynny udział w procesie wytwarzania produktów leczniczych, produktów do badań przedklinicznych i klinicznych (opracowanie założeń, przygotowanie dokumentacji, wytwarzanie).
 • Opracowywanie studium literaturowego, analiz stanu techniki na potrzeby rozwoju pozyskiwanych i realizowanych projektów.
 • Wysoka aktywność publikacyjna.
 • Aktywny udział w seminariach i konferencjach naukowych.
 • Opracowanie dokumentacji technologicznej z uwzględnieniem wymagań jakościowych i prawnych.
 • Znajomość urządzeń i instalacji laboratoryjnych w laboratorium formy leku.
 • Koordynacja współpracy ze specjalistami z innych działów/grup badawczych/laboratoriów (m. in. Dział Zapewnienia Jakości, Laboratorium Analityki Farmaceutycznej i innych).
 • Nadzór nad utrzymaniem systemu GMP zaplecza produkcyjnego badanego produktu leczniczego.
 • Uczestnictwo w audytach Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz firm zewnętrznych.

Profil kandydata:

 • Stopień co najmniej doktora w obszarze farmacji, chemii, biotechnologii lub nauk pokrewnych.
 • Potwierdzone kwalifikacje w zakresie organizacji i zarządzania będą dodatkowym atutem.
 • Co najmniej 8 letnie doświadczenie w działalności badawczo-rozwojowej w tematyce zbieżnej z działalnością Sekcji Technologii Farmaceutycznych, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów B+R, w tym w technologii postaci leku i w kierowaniu zespołami pracowniczymi.
 • Udokumentowany dorobek publikacyjny w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz pozyskaniu finansowania.
 • Doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji jakościowej systemu zapewnienia jakości (procedury, instrukcje technologiczne).
 • Znajomość wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania, Ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz regulacji EMA i FDA.
 • Znajomość urządzeń technologicznych (mieszalnik, granulator, tabletkarka, kapsułkarka, powlekarka, blistrownica etc.).
 • Kreatywność, samodzielność, nastawienie na realizację założonych celów.
 • Umiejętność efektywnej komunikacji i budowania partnerskich relacji w zespole.
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację, korzystanie z literatury specjalistycznej oraz tworzenie dokumentacji technologicznej.

Zapewniamy:

 1. Stabilne, pełnoetatowe zatrudnienie na umowę o pracę.
 2. Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i wiedzy.
 3. Honorarium autorskie z tytuły wykonywania działalności twórczej o indywidualnym charakterze, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. 36 dniowy urlop wypoczynkowy.
 5. Ruchomy czas pracy.
 6. Pracowniczy Program Emerytalny (po roku pracy w Łukasiewicz – IChP).
 7. Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego.
 8. Pakiet socjalny w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (kasa pożyczkowa, dopłaty do wypoczynku we własnym zakresie, dopłaty do żłobków i przedszkoli).
 9. Możliwość dofinansowania szkoleń, kursów, studiów podyplomowych w zakresie podnoszenia posiadanych kompetencji w tym kursów językowych.
 10. Możliwość dalszego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
 11. Dużą samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • życiorys /CV z uwzględnieniem opisu kwalifikacji, przebiegu pracy zawodowej i doświadczenia;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
Dokumenty prosimy przesyłać do dnia 18.02.2023 przez formularz aplikacyjny, klikając przycisk APLIKUJ.

APLIKUJAdministratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy   w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000857893, NIP 525-283-61-14, REGON 387049383. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres korespondencyjny wskazany powyżej lub na adres e-mail: iod@ichp.pl.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będę w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną dla przetwarzania danych są  przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej k.p.)w zakresie danych wskazanych w art. 221 § 1 k.p. ( tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata,  wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz zgoda w zakresie pozostałych danych przesyłanych przez kandydata. Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 22(1) § 1  k.p. jest przewidziane przepisami prawa. Ich niepodanie spowoduje niemożność rozpatrywania kandydatury kandydata na oferowane stanowisko. Podanie danych osobowych w szerszym zakresie jest dobrowolne i pozostanie bez wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w przyszłych rekrutacjach przez 12 miesięcy od czasu ogłoszenia rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Stawki 2, 00-193 Warszawa

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.