Rekrutacja na stanowisko głównego  specjalisty/specjalistki pionu wsparcia ds. pozyskiwania funduszy unijnych i międzynarodowych w Dziale Współpracy Międzynarodowej z funkcją kierownika

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego to instytut o ponad 100-letniej tradycji. Oferuje nowe technologie i modernizację procesów, m.in. z zakresu technologii organicznej, farmacji, biotechnologii, chemii gospodarczej, elektrochemii, przetwórstwa polimerów. Od 1 kwietnia 2019 r. jest jednym z instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz. Sieć Badawcza Łukasiewicz zrzesza wysokiej klasy naukowców i ekspertów z 26 instytutów badawczych. Ze względu na różnorodność wyzwań naukowych i dynamicznie zmieniający się rynek wdrożeniowy poszukujemy ambitnych pracowników entuzjastycznie nastawionych do realizacji różnorodnych projektów. W naszej jednostce stawiamy na stałe uczenie się, rozwój kompetencji i przyjazną atmosferę pracy.

Zakres obowiązków:

 • Kompleksowe zarządzanie procesem aplikacyjnym z udziałem Łukasiewicz – IChP o środki unijne i międzynarodowe oraz współpraca z zagranicznymi i krajowymi Ośrodkami Naukowo-Badawczymi i przedsiębiorcami w zakresie niezbędnym do utworzenia konsorcjum projektowego, złożenia wniosku i realizacji projektu.
 • Bieżąca analiza konkursów finansowanych z funduszy unijnych i międzynarodowych, w tym dokumentacji konkursowej oraz powiązanych aktów prawnych niezbędnych w procedurze pozyskania dofinansowania, w obszarach chemii, farmacji i biotechnologii pod kątem możliwości partycypowania Łukasiewicz –IChP.
 • Analiza i ocena projektów realizowanych w Łukasiewicz – IChP pod kątem możliwości pozyskania wsparcia na rozwój technologii/produktu, wybór programu/konkursu finansowanego z funduszy unijnych oraz międzynarodowych wraz z oceną zasadności udziału Instytutu danym konkursie oraz pozyskanie konsorcjantów.
 • Przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności/ biznes plan/wniosek o dofinansowanie/inne wymagane dokumenty) dla wybranych instrumentów wsparcia (fundusze unijne i międzynarodowe).
 • Udział w opracowywaniu umów konsorcjum/partnerstwa, NDA na potrzeby aplikowania o dofinansowanie projektów unijnych i międzynarodowych.
 • Prowadzenie korespondencji oraz udział w spotkaniach konsultacyjnych, w szczególności z administracją unijną, organizacjami krajowymi i zagranicznymi, dotyczących projektów unijnych i międzynarodowych.
 • Współpraca z instytucjami finansującymi, w tym wyjaśnianie wątpliwości w kwestiach związanych z zapisami dokumentacji konkursowej programów unijnych i międzynarodowych.
 • Udział w działaniach podejmowanych przez Instytut na etapie oceny wniosków aplikacyjnych, podpisania umów o dofinansowanie, w tym współudział w tworzeniu pism odwoławczych/protestów i innych dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie.
 • Zwiększenie skuteczności i efektywności Łukasiewicz – IChP w pozyskiwaniu projektów unijnych i międzynarodowych.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Łukasiewicz – IChP, Instytutami Sieci oraz Centrum Łukasiewicz.

Profil kandydata:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Prawo).
 • Udokumentowany staż pracy min. 8 lat, w tym min. 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku.
 • Doświadczenie w zakresie pozyskiwania dofinansowania projektów B+R ze środków unijnych i/lub międzynarodowych – min. 5 złożonych wniosków aplikacyjnych oraz min. 2 przyznane z budżetem co najmniej 1 mln euro lub z konsorcjum z udziałem co najmniej 5 międzynarodowych partnerów.
 • Znajomość podstawowych aktów prawnych, zasad oraz wytycznych regulujących realizację projektów w ramach programów unijnych i międzynarodowych.
 • Biegła obsługa komputera w szczególności pakietu MS Office, systemów informatycznych oraz innych programów do przygotowywania i edycji wniosków aplikacyjnych.
 • Umiejętność krytycznego i analitycznego myślenia.
 • Umiejętność zarządzania czasem i organizowania własnej pracy.
 • Predyspozycje osobowościowe w zakresie procesów poznawczych do przetwarzania dużych ilości danych.
 • Umiejętność efektywnej komunikacji i budowania partnerskich relacji w zespole.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie – min. B2.
 • Umiejętność pracy wielozadaniowej pod presją czasu.

Zapewniamy: 

 1. Stabilne, pełnoetatowe zatrudnienie na umowę o pracę.
 2. Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i wiedzy.
 3. Pracowniczy Program Emerytalny (po roku pracy w Łukasiewicz – IChP).
 4. Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego.
 5. Pakiet socjalny w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (kasa pożyczkowa, dopłaty do wypoczynku we własnym zakresie, dopłaty do żłobków i przedszkoli).
 6. Możliwość dofinansowania szkoleń, kursów, studiów podyplomowych w zakresie podnoszenia posiadanych kompetencji w tym kursów językowych.
 7. Możliwość dalszego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
 8. Dużą samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.

 Zgłoszenie powinno zawierać:

 • życiorys /CV z uwzględnieniem opisu kwalifikacji, przebiegu pracy zawodowej i doświadczenia;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

APLIKUJ

Dokumenty prosimy przesyłać w terminie do dnia 19.02.2023 r. przez formularz aplikacyjny, klikając przycisk APLIKUJ.

Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000857893, NIP 525-283-61-14, REGON 387049383. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres korespondencyjny wskazany powyżej lub na adres e-mail: iod@ichp.pl.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będę w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną dla przetwarzania danych są  przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej k.p.)w zakresie danych wskazanych w art. 221 1 k.p. ( tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata,  wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz zgoda w zakresie pozostałych danych przesyłanych przez kandydata. Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 22(1) § 1  k.p. jest przewidziane przepisami prawa. Ich niepodanie spowoduje niemożność rozpatrywania kandydatury kandydata na oferowane stanowisko. Podanie danych osobowych w szerszym zakresie jest dobrowolne i pozostanie bez wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

 • Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w przyszłych rekrutacjach przez 12 miesięcy od czasu ogłoszenia rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Stawki 2, 00-193 Warszawa

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.