Analiza związków organicznych, polimerów i tworzyw sztucznych

  • identyfikacja związków organicznych, polimerów, tworzyw sztucznych, farb, klejów, spoiw, itp. metodami spektrofotometrycznymi i chromatograficznymi;
  • identyfikacja i badania struktury nielotnych substancji organicznych, np. polimerów syntetycznych i naturalnych, produktów biochemicznych, geochemicznych metodą Py/GC/FTIR;
  • oznaczanie średnich ciężarów cząsteczkowych i rozrzutu ciężarów cząsteczkowych polimerów metodą chromatografii żelowej (GPC);
  • badania analityczne związków organicznych metodami spektrofotometrii absorpcyjnej FTIR i UV-VIS;
  • badania utwardzania i sieciowania związków wielkocząsteczkowych metodą FTIR (oznaczanie grup funkcyjnych);
  • analiza składu (identyfikacja lotnych składników) mieszanin związków organicznych metodami GC/MS i GC/AED;
  • oznaczanie śladowych ilości substancji toksycznych (monomerów i rozpuszczalników) w wyrobach z tworzyw sztucznych i innych metodą GC z wykorzystaniem techniki head-space, detektorów płomieniowo-jonizacyjnych (GC/FID) oraz detektorów emisji atomowej (GC/AED) i wychwytu elektronów (GC/ECD);
  • oznaczanie zawartości alkoholi C1–C3 w wyrobach chemii gospodarczej i wyrobach farmaceutycznych metodą GC/FID;
  • oznaczanie zawartości kwasów organicznych, węglowodorów, alkoholi, estrów i ketonów w próbkach gazowych metodą GC/FID;
  • badanie migracji do płynów modelowych symulujących żywność oraz emisji do atmosfery śladowych ilości substancji z wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych metodami spektrofotometrycznymi i chromatograficznymi;
  • kontrola czystości surowców chemicznych oraz badanie procesów technologicznych metodami UV, GC, FTIR i AAS.

Informacji udziela

dr inż. Joanna Sołtysiak

tel. +48 22 568 24 41, +48 22 568 25 17

e-mail: joanna.soltysiak@ichp.lukasiewicz.gov.pl


  • oznaczanie triacylogliceroli metodą chromatografii gazowej w biowęglowodorach i frakcjach naftowych zawierających biowęglowodory (metoda akredytowana; Certyfikatu Akredytacji Nr AB 113);
  • oznaczanie lotnych związków zapachowych i aromatów metodą GC-MS;
  • oznaczanie związków organicznych w surowcach kosmetycznych metodą chromatografii gazowej (GC-MS, GC-FID);
  • identyfikacja lotnych związków organicznych w różnych matrycach techniką GC-MS i Headspace- GC-MS;
  • oznaczanie składu kwasów tłuszczowych w olejach roślinnych i tłuszczach zwierzęcych (zgodnie z PN-EN ISO 5508:1996 i PN-EN ISO 5509:2001) metodą GC;
  • analiza próbek gazowych metodami GC-MS oraz GC-FID/TCD
  • oznaczanie zawartości formaldehydu w wyrobach i surowcach kosmetycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16.07.2004 r., Dz. U. Nr 206 z 22.09.2004, poz. 2106) metodą HPLC;
  • oznaczanie zawartości wody metodą miareczkowania kulometrycznego Karla Fischera wg PN-EN ISO 12937 i ASTMD 6304
  • oznaczanie zawartości wody metodą miareczkowania potencjometrycznego Karla Fischera
  • oznaczanie indeksu bromowego za pomocą miareczkowania kulometrycznego wg ASTMD1492
  • oznaczanie liczby bromowej za pomocą miareczkowania kulometrycznego
  • oznaczanie gęstości – metodą areometrem wg ASTMD 1298 i PN-EN ISO 3675
  • oznaczanie gęstości – metodą z piknometrem
  • oznaczanie zawartości fosforu metodą spektrofotometryczną wg AOCS Official Method ca 12-55
  • oznaczanie zawartości wody wolnej wg ASTMD 2709
  • oznaczanie zawartości substancji niezmydlających w olejach i tłuszczach roślinnych oraz zwierzęcych wg PNISO 3596
  • oznaczanie zanieczyszczeń nierozpuszczalnych w olejach i tłuszczach roślinnych oraz zwierzęcych wg PN-EN ISO 663
  • oznaczanie liczby jodowej wg PN-EN 14111
  • oznaczanie liczby nadtlenkowej w olejach i tłuszczach roślinnych oraz zwierzęcych wg PN-EN ISO 3960
  • oznaczanie liczby zmydlania wg PN-C-04043
  • oznaczanie liczby kwasowej wg PN-EN 14104 i PN-ISO 660
  • oznaczanie zawartości wody i substancji lotnych w olejach i tłuszczach roślinnych oraz zwierzęcych wg PN-EN ISO 662
  • oznaczanie punktu anilinowego wg ASTMD 611
  • oznaczanie zawartości asfaltenów wg ASTMD 3279
  • oznaczanie temperatury płynięcia wg PN-EN ISO 3016
  • oznaczanie współczynnika refrakcji wg ASTMD 1218

Informacji udziela

dr inż. Dominika Kubica

tel.: +48 22 568 23 54

e-mail: Dominika.Kubica@ichp.lukasiewicz.gov.pl

mgr Małgorzata Walkiewicz

tel. +48 22 568 23 56

e-mail: Malgorzata.Walkiewicz@ichp.lukasiewicz.gov.pl


  • opracowanie nowych metod i procedur analitycznych z wykorzystaniem wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej;
  • oznaczanie mieszanin związków organicznych o szczególnie skomplikowanym i trudnym do analizy składzie metodą HPLC.

Informacji udziela

dr Zbigniew Dąbrowski

tel.: +48 22 568 20 36

e-mail: Zbigniew.Dabrowski@ichp.lukasiewicz.gov.pl