Analiza nieorganiczna

Oznaczanie metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej AAS zawartości metali w roztworach wodnych, próbkach organicznych, nieorganicznych i z matrycą mieszaną organiczno-nieorganiczną, w tym:

  • oznaczanie zawartości metali w wodzie i ściekach,
  • kontrola czystości surowców,
  • oznaczanie zawartości metali w farbach i barwnikach przeznaczonych do produkcji farb, w wyrobach lakierowych, tworzywach polimerowych oraz środkach do barwienia tworzyw,
  • analiza składu chemicznego katalizatorów i glinokrzemianów,
  • oznaczanie zawartości metali w materiałach i olejach roślinnych,
  • oznaczanie śladowych zawartości metali toksycznych (Ba, Cd, Cr, Pb, Sb, Hg, As) w wyrobach z tworzyw polimerowych, kosmetykach, środkach czystości i in.,
  • oznaczanie śladowych zawartości metali w wyrobach z papieru,
  • badanie migracji metali toksycznych z środków do barwienia tworzyw polimerowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz z wyrobów użytkowych wykonanych z tworzyw (opakowania, zabawki, materiały piśmienne i in.).

Oznaczanie zawartości anionów w próbkach nieorganicznych, wodzie i ściekach


Kontakt

mgr inż. Dorota Kolasa

tel. +48 22 568 23 25

tel./faks +48 22 568 20 51