Analiza fizykochemiczna

  • Badanie przemian fizycznych i chemicznych polimerów i innych substancji metodami skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) i analizy termograwimetrycznej (TGA)
  • Oznaczanie czasu indukcji utleniania (OIT) metodą DSC
  • Badanie procesów degradacji i rozkładu różnych materiałów, zwłaszcza materiałów polimerowych metodą TGA
  • Badanie stabilności termicznej materiałów polimerowych metodą TGA
  • Badanie palności polimerów i materiałów polimerowych: oznaczanie wskaźnika tlenowego (OI) oraz przeprowadzanie testów palenia (np. wg UL 94 i HTL-15)

Kontakt

dr inż. Joanna Sołtysiak

tel. +48 (22) 568 24 41, +48 (22) 568 24 67

faks +48 22 568 20 48


  • Badanie właściwości przy statycznym rozciąganiu
  • Badanie właściwości przy zginaniu
  • Badanie wytrzymałości na ściskanie
  • Badanie udarności metodami Charpy i Izoda
  • Badanie dynamicznych właściwości termomechanicznych (DMTA) w przedziale temperatury -160 oC – 500 oC
  • Badanie twardości metodą wciskania kulki i twardości w skali Shore’a A i D
  • Badanie rozciągania udarowego
  • Badanie lepkości kinematycznej
  • Badanie masowego wskaźnika szybkości płynięcia

Kontakt

mgr inż. Maciej Studziński

tel. +48 22 568 24 87


  • Oznaczanie wielkości cząstek w zakresie 5–5000 nm metodą spektroskopii korelacyjnej fotonów (PCS)
  • Oznaczanie potencjału zeta

Kontakt

dr Aneta Łukomska

tel. +48 22 568 23 19, faks +48 22 568 20 50


  • Pomiary lepkości dynamicznej cieczy, lepkości oraz naprężenia ścinającego w funkcji szybkości ścinania, wyznaczanie naprężenia uplastyczniającego. Dopasowanie danych pomiarowych do modelu reologicznego
  • Pomiar lepkości wg PN-EN ISO 3219
  • Pomiary właściwości ciał lepkosprężystych. Wyznaczanie zmian: modułów strat, akumulacji oraz zespolonego; lepkości zespolonej; kąta przesunięcia fazowego w funkcji częstotliwości
  • Badanie procesu utwardzania żywic zgodne z normą ASTM D 4473-01
  • Pomiar procesu żelowania materiałów porowatych (pianek)

Kontakt

dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz

tel. +48 22 568 23 78

dr inż. Jarosław Przybylski

tel. +48 22 568 26 46


  • Badanie twardości względnej powłok lakierowych otrzymanych na podłożu szklanym lub w uzasadnionych przypadkach (np. ze względu na metodę nanoszenia powłoki) na podłożu metalowym. Metoda pomiaru zgodna z normą PN-79/C-81530
  • Kontrola tworzenia filmu z wodnych dyspersji polimerów i kopolimerów wg PN-90/C-89415

Kontakt

dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz

tel. +48 22 568 23 78

mgr inż. Izabela Ofat-Kawalec

tel. +48 (22) 568 26 52


  • Pomiar lepkości pozornej polimerów w stanie ciekłym, w postaci emulsji lub dyspersji (zgodnie z PN-ISO 2555:1999) metodą Brookfielda
  • Pomiar lepkości pozornej przetworów naftowych (zgodnie z PN-83/C-04023)
  • Oznaczanie zdolności utwardzania powłok lakierowych i klejów oraz innych tworzyw promieniowaniem UV (procedura własna)
  • Przyśpieszone badania starzeniowe w cyklach (1 cykl = naświetlanie promieniowaniem UV + kondensacja pary wodnej). Liczba cykli i warunki zgodnie z ustaleniami z klientem lub wg odpowiedniej normy przedmiotowej
  • Badania starzeniowe w warunkach letnich i zimowych w komorach klimatycznych zapewniających stałą temperaturę i wilgotność lub w warunkach zmiennych (cykle)
  • Kondycjonowanie próbek w stałych warunkach temperatury i wilgotności zgodne z normą przedmiotową przed wykonaniem badania opisanego w normie
  • Oznaczania udziału procentowego objętości otwartych i zamkniętych porów w sztywnych materiałach porowatych (zgodnie z PN-ISO 4590:1994 p. 9)
  • Określanie statycznych i dynamicznych kątów zwilżania, wyznaczanie swobodnej energii powierzchniowej ciał stałych na podstawie danych kąta zwilżania oraz wyznaczanie napięcia powierzchniowego i międzyfazowego cieczy metodą wiszącej kropli
  • Pomiar połysku pod kątem 20 stopni, 60 stopni i 85 stopni (wg normy PN-EN ISO 2813) ze statystyką i transferem wyników do komputera oraz oprogramowaniem na komputer PC
  • Nieniszczący pomiar grubości powłok na różnych podłożach takich jak ceramika, szkło, tworzywa sztuczne (wg PN-EN ISO 2808). Zakres pomiarowy 13 – 1000 mm
  • Badania elastyczności powłoki na podłożu metalowym wg PN-EN ISO 1519
  • Oznaczenia odporności powłoki na zarysowanie (zarysowanie próbki za pomocą odpowiedniej końcówki rylca obciążonego zdefiniowaną siłą 0-20 N
  • Określanie tłoczności powłok z farb i lakierów na podłożu metalowym wg PN EN ISO 1520
  • Oznaczanie ścieralności powłok oraz tworzyw polimerowych metodą kół ciernych
  • Pomiar udarności powłok metodą spadającego ciężarka wg EN ISO 6272
  • Określanie przyczepności powłok do podłoża metodą siatki poprzecznych nacięć wg ISO 2409
  • Oznaczanie zjawiska rozlewności oraz zaciekania w farbach i lakierach wg ASTM D 2801
  • Oznaczanie lepkości wg PN-81/C-81508 (kubki wypływowe – Forda)
  • Oznaczanie czasu wysychania i stopnia wyschnięcia wg PN-79/C-81519
  • Oznaczanie elastyczności powłok lakierowych przez zginanie wg PN-76/C-81528
  • Oznaczanie przyczepności powłok do podłoża wg PN-80/C-81531
  • Oznaczanie odporności powłok lakierowych na działanie wody wg PN-76/C-81521
  • Oznaczanie stabilności mechanicznej dyspersji wodnych i zawiesin w wirówce w zakresie temperatury -100C – + 400C (do 18 000 obr/min)
  • Oznaczanie sedymentacji dyspersji wodnych wg BN-74/6351-01

Kontakt

dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz

tel. +48 22 568 23 78

dr inż. Jarosław Przybylski

tel. +48 22 568 26 46

mgr inż. Izabela Ofat-Kawalec

tel. +48 22 568 26 52

mgr inż. Krystyna Sylwestrzak

tel. +48 22 568 26 46