Poliuretanowe (Elastofix PU) oraz poliuretanowo-bitumiczne (Elastofix PU-B) masy uszczelniające i powłokowe

Masy zostały opracowane do stosowania w budownictwie w izolacjach wodochronnych jako materiały jednoskładnikowe, ale można je wykorzystywać również w układach dwuskładnikowych, co wydatnie przyspiesza proces utwardzania. Masy Elastofix można stosować również w górnictwie oraz w produkcji szyb zespolonych. W ofercie dostępne są też odmiany o zwiększonej chemoodporności oraz o zwiększonej przyczepności do szkła.

Mają postać past o właściwościach tiksotropowych lub samorozlewnych o zabarwieniu jasnokremowym w przypadku Elastofiox PU, a o zabarwieniu czarnym w przypadku Elstofix PU-B. Elstofix PU nie zawiera rozpuszczalników organicznych, a Elastofix PU-B zawiera jedynie niewielkie ilości (kilka do kilkunastu procent) mieszaniny węglowodorów aromatycznych.

 


Krótki opis procesu technologii

Proces otrzymywania mas Elastofix PU jest dwuetapowy. Najpierw dysperguje się napełniacze w wyjściowym poliolu, a w następnym odwadnia się tę mieszaninę pod zmniejszonym ciśnieniem i prowadzi proces poliaddycji poliolu z diizocyjanianem w podwyższonej temperaturze, w atmosferze gazu obojętnego, w obecności plastyfikatora.

W przypadku odmiany tiksotropowej otrzymany produkt miesza się dodatkowo z krzemionką koloidalną.

Proces otrzymywania mas Elastofix PU-B polega na wymieszaniu masy typu Elastofix PU zawierającej jako napełniacz mączkę węglową (i ewentualnie sadzę) z adduktem asfaltowo-izocyjanianowym (addukt otrzymuje się w reakcji stopionego asfaltu z diizocyjanianem).


Zalety oferowanej technologii

Technologia umożliwia otrzymanie mas tworzących elastyczne spoiny lub powłoki o dobrej przyczepności do materiałów budowlanych i odporności na działanie czynników zewnętrznych, w tym (w przypadku specjalnych odmian) również czynników chemicznych, w szczególności roztworów kwasów i zasad.


Aparatura

  • typowy reaktor z mieszadłem kotwicznym i płaszczem grzejno-chłodzącym, możliwością utrzymania atmosfery gazu obojętnego oraz prowadzenia procesu w warunkach obniżonego ciśnienia,
  • mieszalnik szybkoobrotowy,
  • zbiorniki do przechowywania surowców,
  • mieszalnik planetarny (w przypadku odmiany tiksotropowej),
  • urządzenie do pneumatycznego wyładunku z kadzi mieszalnika planetarnego (opcjonalnie).

Aparatura laboratoryjna:

  • aparatura do oznaczania liczby hydroksylowej oraz zawartości grup NCO,
  • wiskozymetr lub reometr,
  • aparatura do badania właściwości mas uszczelniających i powłokowych.

Patenty

Technologie opatentowano, lecz patenty już wygasły.


Konkurencyjność na rynku

Obecnie na rynku dostępne są poliuretanowe masy uszczelniające i powłokowe, w tym również masy poliuretanowo-bitumiczne, ale brak jest mas utwardzających się wilgocią z powietrza.


Referencje

Masy Elastofix PU i Elastofix PU-B (zawierający addukt paku węglowego zamiast adduktu asfaltu) były produkowane w skali przemysłowej (do 300 ton/rok) w latach osiemdziesiątych ub. wieku w Spółce Pilchem na terenie dawnej Fabryki Farb i Lakierów w Pilawie. Produkcja mas Elastofix PU została następnie przeniesiona do Zakładu Chemicznego Silikony Polskie w Nowej Sarzynie, lecz po kilku latach tej zaprzestano produkcji ze względu na ograniczenie produkcji Zakładu tylko do wyrobów silikonowych.

Wszystkie odmiany mas Elastofix PU i Elastofix PU-B przeznaczone do stosowania w budownictwie miały atesty Instytutu Techniki Budowlanej.


Kontakt

dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz

tel. +48 22 568 23 78

dr inż. Jarosław Przybylski

tel. +48 22 568 26 46, +48 22 568 26 47