Kompozyty polimerowe z nanocząstkami krzemionkowymi

Kompozyty poliamidu (PA) i poli(tereftalanu etylenu) (PET) uzyskane z kilkuprocentową zawartością nanonapełniacza krzemionkowego (0,5-6 %), zawierającego różne grupy funkcyjne, wykazują unikatowe właściwości w porównaniu do nienapełnionych polimerów PA i PET, w tym: lepsze właściwości barierowe, mechaniczne i cieplne, a w przypadku poliamidu również podwyższoną odporność chemiczną. Znaczący wpływ na właściwości nanokompozytów ma liczba i wielkość cząstek krzemionki sferycznej, liczba wprowadzonych grup funkcyjnych oraz udział kompatybilizatora, a także warunki ich wytwarzania.


Krótki opis technologii

Technologia wytwarzania nanokompozytów polega na zdyspergowaniu sferycznej nanokrzemionki o zdefiniowanej wielkości cząstek, w zakresie od 40 do 180 nm w osnowie polimerowej. Proces prowadzi się metodą wytłaczania reaktywnego w dwuślimakowej wytłaczarce współbieżnej, z zastosowaniem szybkości obrotowej ślimaka zapewniającej uzyskanie równomiernej dyspersji.


Zalety oferowanej technologii

Kompozyty wg opracowanej technologii są konkurencyjne w stosunku do kompozytów zawierających nanonapełniacze warstwowe (np. montmorylonit) ze względu na możliwość trwałego związania funkcjonalizowanej krzemionki z osnową polimerową i jednocześnie uzyskania układu o jednorodnym wysokim stopniu dyspersji. Ponadto zastosowanie kopatybilizatorów o zdefiniowanej charakterystyce fizyko-chemicznej, przeciwdziała aglomeracji nanocząstek i wpływa na ich trwałe wbudowanie w osnowę polimerową, co skutkuje korzystnymi właściwościami nanokompozytu.


Aparatura

Wytłaczarka dwuślimakowa współbieżna.


Patenty

Zgłosz. pat. P-385297 (2008) „Kompozyt poliamidowy z nanonapełniaczem proszkowym”.

Zgłosz. pat. P-389434 (2009) „Kompozyt poli(tereftalanu etylenu) z nanonapełniaczem proszkowym”.


Konkurencyjność rynku

Brak producentów nanokompozytów polimerowych na rynku krajowym.


Referencje

Nagrody na prestiżowych międzynarodowych wystawach wynalazków i innowacji: 2 brązowe medale (Genewa 2009, Norymberga 2009).


Kontakt

dr hab. inż. Regina Jeziórska

tel. +48 22 568 24 91

faks +48 22 568 21 84