Dyspersje poliuretanowe, silikono-uretanowe, poliuretanowo-akrylowe i silikono-uretanowo-akrylowe – DPU-PJ

Dyspersje DPU-PJ opracowano do zastosowań w charakterze spoiwa farb i lakierów, na drewno, metal lub tworzywa polimerowe, a także do bezpośredniego użycia jako materiały powłokowe (o dużym zakresie twardości) lub jako dodatki do materiałów powłokowych opartych na innych dyspersjach wodnych, np. akrylowych.

Dyspersje DPU-PJ mogą tworzyć powłoki utwardzane za pomocą promieniowania UV lub sykatywy. Dobierając odpowiednio skład, można wytworzyć dyspersje DPU-PJ różniące się kosztem surowcowym, tworzące powłoki o szerokim zakresie twardości, elastyczności oraz przyczepności. Na bazie opracowanych dyspersji można też otrzymywać kompozycje dwuskładnikowe (dyspersja + utwardzacz).

Dyspersje DPU-PJ mają postać opalizujących cieczy o małej lepkości, o pH wynoszącym ok. 8 i suchej pozostałości ok. 33%.


Krótki opis technologii

W pierwszym etapie odwadnia się wyjściowy poliol (lub mieszaninę polioli) pod zmniejszonym ciśnieniem, a następnie w podwyższonej temperaturze w atmosferze gazu obojętnego prowadzi się proces poliaddycji poliolu i kwasu dihydroksykarboksylowego z diizocyjanianem cykloalifatycznym w obecności niewielkich ilości (kilka procent) rozcieńczalnika – N-metylopirolidonu (NMP). Wytworzony w tej reakcji prepolimer o łańcuchach zakończonych grupami NCO, zawierający ugrupowania karboksylowe neutralizuje się trzeciorzędową aminą, uzyskując stężony roztwór prepolimero-jonomeru w NMP. Na drugim etapie stężony roztwór prepolimero-jonomeru dysperguje się w wodzie i poddaje reakcji przedłużania łańcucha poliaminą.


Zalety oferowanej technologii

Technologia pozwala na uzyskanie dyspersji tworzących powłoki o szerokiej gamie właściwości.


Aparatura

  • typowy reaktor z mieszadłem kotwicznym i płaszczem grzejno-chłodzącym, możliwością utrzymania atmosfery gazu obojętnego oraz prowadzenia procesu w warunkach zmniejszonego ciśnienia,
  • mieszalnik szybkoobrotowy z płaszczem grzejno-chłodzącym,
  • zbiorniki do przechowywania surowców.

Aparatura laboratoryjna:

  • aparatura do oznaczania liczby hydroksylowej oraz zawartości grup NCO,
  • wiskozymetr lub reometr,
  • pehametr,
  • aparatura do badania właściwości powłok.

Patetnty

Technologii nie opatentowano.


Konkurencyjność rynku

Na rynku są dostępne dyspersje poliuretanowe i poliuretanowo-akrylowe, również odmiany tworzące powłoki utwardzane promieniowaniem UV lub sykatywą. Brak natomiast dyspersji silikono-uretanowych lub silikono-uretano-akrylowych.


Kontakt

dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz

tel. +48 22 568 23 78

dr inż. Jarosław Przybylski

tel. +48 22 568 26 46, +48 22 568 26 47