Asocjacyjne niejonowe zagęszczacze poliuretanowe (odmiana pseudoplastyczna i newtonowska)

Zagęszczacze te mogą być stosowane do regulacji profilu reologicznego większości wyrobów, w których spoiwem jest wodna dyspersja polimeru, takich jak: farby, lakiery (do zastosowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych) oraz kleje. Stosuje się je zwłaszcza w wyrobach utwardzanych promieniowaniem UV lub sykatywą.

Zagęszczacze są 40-proc. roztworami substancji aktywnej w mieszaninie wody i rozpuszczalników organicznych o niewielkiej lepkości (ułatwiającej ich dozowanie) i o gęstości ok. 1,03 g/cm3. Dobrze rozprowadzają się w wodzie, tworząc lepką, nieprzeźroczystą opalizującą ciecz. Odmiana pseudoplastyczna może być stosowana np. do zwiększenia lepkości w zakresie małych szybkości ścinania, umożliwiając w ten sposób zmniejszenie niekorzystnego zjawiska sedymentacji cząstek spoiwa i napełniacza, a ich ilość w wyrobie zależy od pożądanego efektu reologicznego. Zwykle stosuje się 0,1–2% mas. zagęszczacza w przeliczeniu na gotowy wyrób. Odmiana newtonowska nie powoduje tak dużego zwiększenia lepkości w zakresie małych szybkości ścinania jak wersja pseudoplastyczna. Zagęszczacze mogą być dodawane na dowolnym etapie procesu produkcyjnego wyrobu powłokowego. W szczególnych wypadkach mogą być rozcieńczane mieszaniną wody z odpowiednim korozpuszczalnikiem.


Krótki opis technologii

Proces polega na reakcji dwuetapowej addycji poliglikolu oksyetylenowego, alkoholu i izocyjanianu, a następnie rozpuszczeniu otrzymanego zagęszczacza w mieszaninie rozpuszczalników.


Zalety proponowanej technologii

Proces syntezy zagęszczaczy prowadzony jest w masie bez udziału rozpuszczalników organicznych, co jest korzystne zarówno z punktu widzenia ekologicznego, jak i ekonomicznego. Unika się kosztownego procesu odzyskiwania rozpuszczalników lub ich utylizacji. Zaletą jest też duża łatwość mycia aparatury na każdym z etapów otrzymywania zagęszczacza.


Aparatura

  • dwa reaktory z mieszadłem kotwicznym i płaszczem grzejno-chłodzącym, możliwością utrzymania atmosfery gazu obojętnego oraz prowadzenia procesu w warunkach obniżonego ciśnienia,
  • mieszalnik szybkoobrotowy,
  • zbiorniki do przechowywania surowców.

Aparatura laboratoryjna:

  • aparatura do oznaczania liczby hydroksylowej i zawartości grup NCO,
  • wiskozymetr lub reometr.

Patenty

Zgłosz. pat. P-390104 (2009) „Sposób wytwarzania modyfikatorów właściwości reologicznych wodnych dyspersji polimerów”.


Konkurencyjność rynku

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele technologii otrzymywania asocjacyjnych niejonowych zagęszczaczy poliuretanowych stosowanych w farbach i lakierach opartych na wodnych dyspersjach polimerowych. Nie mają one jednak zdolności do trwałego wbudowywania się w strukturę. W przeciwieństwie do zagęszczaczy obecnie dostępnych na rynku opracowane zagęszczacze mają zdolność wbudowywowania się w strukturę tworzonej powłoki i współtworzenia tej powłoki pod wpływem promieniowania UV lub sykatywy ze spoiwem zawartym w materiale powłokowym. Umożliwia to poprawę odporności gotowej powłoki na działanie wody w porównaniu do powłok otrzymanych z udziałem tradycyjnych zagęszczaczy.


Kontakt

dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz

tel. +48 22 568 23 78

dr inż. Jarosław Przybylski

tel. +48 22 568 26 46, +48 22 568 26 47