Otrzymywanie acesulfamianu didecylodimetyloamoniowego

Acesulfamian didecylodimetyloamoniowy – ciecz jonowa o właściwościach grzybo- i bakteriobójczych. Związek może być stosowany jako aktywny składnik preparatów kosmetycznych, takich jak:

  • pasty do zębów,
  • antyseptyczne płukanki do ust.

Nie wykazuje działania toksycznego wobec organizmów stałocieplnych (4 klasa toksyczności).

 

Wzór strukturalny:

wzór sumaryczny:

C26H52N2O4S

masa molowa: 488,8 g/mol

 

Acesulfamian didecylodimetyloamoniowy jest gęstą cieczą o barwie od lekko żółtej do seledynowo-cytrynowej, o specyficznym, przyjemnym zapachu i słodkim smaku.

Dobrze rozpuszczalny w chloroformie, chlorku metylenu i etanolu, natomiast słabo rozpuszczalny w ciepłej i zimnej wodzie. Ulega całkowitemu rozkładowi w temperaturze 483 °C.


Krótki opis technologii

Acesulfamian didecylodimetyloamoniowy otrzymuje się w środowisku wodnym w reakcji chlorku didecylodimetyloamoniowego z acesulfamianem potasu. Produkt wydziela się w wyniku ekstrakcji przy użyciu chlorku metylu. Ciecz jonową rozpuszczoną w rozpuszczalniku organicznym zatęża się na drodze destylacji pod zmniejszonym ciśnieniem.

Oczyszczanie produktu prowadzi się metodami ekstrakcji.

W celu eliminacji wody konieczne jest dodatkowe suszenie produktu w podwyższonej temperaturze i pod zmniejszonym ciśnieniem.


Zalety oferowanej technologii

Technologia otrzymywania jest prosta, energooszczędna, małoodpadowa.

Środowiskiem reakcji jest woda, a stosowany chlorek metylenu może być zawracany i użyty w kolejnej syntezie. Produktem odpadowym jest chlorek potasu.

Reakcja zachodzi z dużą wydajnością.

Technologia wdrożona w skali ok. 5 kg na szarżę.


Aparatura

Reaktor szklany z dolnym zaworem spustowym zaopatrzony w wysokosprawne, szybkoobrotowe mieszadło mechaniczne, termometr oraz chłodnicę zwrotną, którą można zamienić na zestaw do destylacji. Ponadto powinien być wyposażony w płaszcz grzewczo-chłodzący umożliwiający podgrzewanie i chłodzenie zawartości.

Wyposażenie uzupełniające stanowią:

  • termostat,
  • pompa membranowa próżniowa,
  • wyparka próżniowa (do ostatecznego suszenia produktu).

Dokładny opis metod analitycznych znajduje się w opracowanej normie zakładowej dotyczącej produktu.


Konkurencyjność rynku

Produkt zamienny w stosunku do powszechnie stosowanych składników biobójczych o podobnych lub lepszych właściwościach bakteriobójczych i grzybobójczych, ale o lepszym akceptowalnym smaku. Jest nietoksyczny dla organizmów stałocieplnych oraz atrakcyjny cenowo.


Kontakt

mgr inż. Anna Wiśniewska

tel. +48 22 568 21 93