Poliestrole do poliuretanów

Krótki opis procesu

Polikondensacja mieszaniny surowców w temp. 200–230 ºC w atmosferze gazu obojętnego, przy ciągłym mieszaniu i odbieraniu kondensatu. W technologii zastosowano odpadowy poli(tereftalan etylenu), oleje roślinne (olej rzepakowy, olej sojowy, olej słonecznikowy) oraz produkty uboczne i odpadowe powstające w technologiach wytwarzania i przetwórstwa różnych wyrobów chemicznych (gliceryna, mieszaniny dikarboksylowych kwasów alifatycznych, kwasów aromatycznych i hydroksykwasów oraz ich pochodne).


Zalety oferowanej technologii

Szeroki zakres właściwości fizykochemicznych (liczba kwasowa, liczba hydroksylowa, lepkość, funkcyjność, reaktywność, ciężar cząsteczkowy itp.) umożliwia ich szerokie stosowanie i pozwala na otrzymanie wyrobów o różnorodnych właściwościach użytkowych.

Zalety ekonomiczne – zużycie tańszych i dostępnych surowców odpadowych, produktów ubocznych i surowców bioodnawialnych w ilości do 80% mas. wsadu surowcowego (w zależności od typu poliestrolu) znacznie zmniejsza koszt ich wytwarzania w porównaniu do kosztów wsadu surowcowego przy stosowaniu technicznych surowców petrochemicznych.

Zalety ekologiczne – wykorzystanie surowców odpadowych (PET), produktów ubocznych (alkohole, kwasy wielokarboksylowe) i bioodnawialnych (oleje pochodzenia rolniczego) przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego.


Aparatura

Typowa aparatura do produkcji poliestrów (nienasyconych żywic poliestrowych, żywic alkidowych i poliestroli).


Stan zaawansowania prac

Zakończone prace w skali laboratoryjnej oraz w przypadku niektórych typów poliestrowi wykonane badania w skali doświadczalnej (półtechnicznej).


Zdolność patentowa

Uzyskano patenty na sposób otrzymywania poliestroli. Przy dalszych badaniach w razie uzyskania oryginalności rozwiązań przewiduje się nowe zgłoszenia patentowe.


Konkurencyjność rynku

Szeroki asortyment do różnych zastosowań. Stwierdzono pełną przydatność nowej grupy poliestroli do wytwarzania poliuretanowych tworzyw spienionych, klejów, lakierów, litych mas zalewowych oraz jako modyfikatorów (plastyfikatory) żywic epoksydowych i żywic fenolowych.

Znacznie obniżone koszty wsadu surowcowego.


Rodzaj oczekiwanej współpracy

Uruchomienie produkcji. Badania nad stosowaniem poliestroli do wytwarzania nowych wyrobów poliuretanowych. Instytut dysponuje przygotowanymi kartami technicznymi dla produktów opracowanych w ramach projektu rozwojowego i w zależności od zainteresowania odbiorców oraz przeznaczenia typu poliestrolu przekażemy materiały potencjalnym klientom wraz ze wskazówkami dotyczącymi ich aplikacji.


Kontakt

tel. +48 22 568 28 46