Mleczany didecylodimetyloamoniowe

L-mleczan didecylodimetyloamoniowy i D,L mleczan didecylodimetyloamoniowy to nowe związki o działaniu biobójczym, zawierające rozbudowany kation amoniowy nadający imy właściwości biobójcze oraz anion mleczanowy, nietoksyczny i farmaceutycznie akceptowalny. Najskuteczniejsze działanie biobójcze wykazują wobec mikroorganizmów: Micrococcus luteus, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecium, Escherichia coli, Bacillus subtilis, Moraxella catarhalis, Rhodotorula rubra.

Mleczany didecylodimetyloamoniowe są deterentami pokarmowymi owadów, np. skórka zbożowego Trogoderma granarium (larwa) i wołka zbożowego Sitophilus granarius (chrząszcz), czyli substancjami chemicznymi, które działając na narządy smaku owadów, ograniczają ich apetyt, aż do całkowitego zaprzestania żerowania, co w konsekwencji prowadzi do śmierci owadów.

Zalicza się je do grupy kationowych związków powierzchniowo czynnych. Wykazują też właściwości elektrostatyczne.

L-mleczan didecylodimetyloamoniowy i D,L-mleczan didecylodimetyloamoniowy mogą wchodzić w skład:

  • preparatów biocydowych,
  • preparatów owadobójczych,
  • preparatów dezynfekująco-myjących.

mleczany_dide

 

 

 

R = C10H21

Mleczany didecylodimetyloamoniowe to gęste ciecze rozpuszczalne w wodzie, acetonie i etanolu. Są związkami trwałymi termicznie o temp. rozkładu > 200 oC.

Nie wykazują działania toksycznego wobec organizmów stałocieplnych (4 klasa toksyczności).


Krótki opis procesu

Mleczany didecylodimetyloamoniowe otrzymuje się w reakcji chlorku didecylodimetyloamoniowego z solą potasową kwasu L-mlekowego (D,L-mlekowego), w środowisku wodnym, w temp. 40 oC. Produkt wydziela się po oddestylowaniu wody pod zmniejszonym ciśnieniem i odsączeniu produktu ubocznego – chlorku potasu.

W celu usunięcia wody konieczne jest dodatkowe suszenie w podwyższonej temperaturze i pod zmniejszonym ciśnieniem.


Zalety oferowanej technologii

Technologia otrzymywania jest prosta, małoodpadowa, a surowce tanie. Środowiskiem reakcji jest woda, a produktem ubocznym – chlorek potasu.

Reakcja zachodzi z dużą wydajnością.


Aparatura

Zestaw aparatury składa się z reaktora szklanego z dolnym zaworem spustowym zaopatrzonego w szybkoobrotowe mieszadło mechaniczne, termometr, chłodnicę zwrotną (którą można zamienić na zestaw do destylacji) oraz płaszcz grzejno-chłodzący umożliwiający podgrzewanie i chłodzenie zawartości.

Wyposażenie uzupełniające stanowią:

  • termostat,
  • pompa membranowa próżniowa,
  • wyparka próżniowa (do oddestylowania wody z mieszaniny poreakcyjnej i ostatecznego suszenia produktu).

Stan zaawansowania prac

Zebrano dokumentację dotyczącą właściwości fizykochemicznych oraz opracowano metody analityczne. Wykonano badania toksyczności ostrej. Przeprowadzono próby otrzymywania mleczanów didecylodimetyloamoniowych w skali 1,5 kg produktu.


Zdolność patentowa

Pat. PL 207 844 (2010) „Nowe czwartorzędowe sole amoniowe kwasu mlekowego i sposób otrzymywania nowych czwartorzędowych soli amoniowych kwasu mlekowego”.


Konkurencyjność rynku

Nowe ciecze jonowe są nowoczesnymi związkami o działaniu grzybobójczym i bakteriobójczym. Dzięki ich dużej skuteczności, do uzyskania pożądanego efektu wystarczy zastosowanie w preparatach niewielkich stężeń tych związków.


Rodzaj oczekiwanej współpracy

Współpraca w przygotowaniu dokumentacji rejestracyjnej, wdrożeniu i uruchomieniu produkcji preparatu.


Kontakt

mgr inż. Anna Wiśniewska

tel. +48 22 568 21 93