Mleczany benzalkoniowe

L-mleczan benzalkoniowy i D,L-mleczan benzalkoniowy są cieczami jonowymi o bardzo dobrych właściwościach biobójczych. Zawierają rozbudowany kation amoniowy wykazujący właściwości biobójcze oraz anion mleczanowy, nietoksyczny i farmaceutycznie akceptowalny. Aktywność biologiczna mleczanów benzalkoniowych w stosunku do szeregu mikroorganizmów jest od kilku do kilkudziesięciu razy większa niż substancji aktywnych powszechnie stosowanych w preparatach znajdujących się na rynku krajowym. Najskuteczniejsze działanie biobójcze wykazują wobec mikroorganizmów: Staphylococcus Epidermidis, Moraxella catarhalis, Bacillus subtilis, Rhodotorula rubra.

Są deterentami pokarmowymi owadów, np. skórka zbożowego Trogoderma granarium (larwa) czyli substancjami chemicznymi, które działając na narządy smaku owadów ogranicza ich apetyt, aż do całkowitego zaprzestania żerowania, cowkonsekwencji prowadzi do śmierci owadów.

Zalicza się je do grupy kationowych związków powierzchniowo czynnych. Wykazują też właściwości elektrostatyczne.

L-mleczan benzalkoniowy i D,L-mleczan benzalkoniowy wchodzą w skład:

  • preparatów biocydowych,
  • preparatów owadobójczych,mleczany_benzalkoniowe
  • oraz preparatów dezynfekująco – myjących.

R1 = C12H25 (60%), R1 = C14H29 (40%)

Mleczany benzalkoniowe to gęste ciecze rozpuszczalne w wodzie, acetonie i etanolu, trwałe termicznie, o temp. rozkładu > 180 oC.

Nie wykazują działania toksycznego wobec organizmów stałocieplnych (4 klasa toksyczności).


Krótki opis procesu

Mleczany benzalkoniowe otrzymuje się w reakcji chlorku benzalkoniowego z solą potasową kwasu L‑mlekowego (D,L-mlekowego) w środowisku wodnym w temp. 40 oC. Produkt wydziela się w wyniku oddestylowania wody pod zmniejszonym ciśnieniem i odsączenia produktu ubocznego − chlorku potasu.

W celu usunięcia wody jest konieczne dodatkowe suszenie produktu w podwyższonej temperaturze i pod zmniejszonym ciśnieniem.


Zalety oferowanej technologii

Technologia jest prosta, małoodpadowa, a surowce tanie. Środowiskiem reakcji jest woda, a produktem ubocznym – chlorek potasu.

Reakcja zachodzi z dużą wydajnością.


Aparatura

Zestaw aparatury składa się z reaktora szklanego z dolnym zaworem spustowym zaopatrzonego w szybkoobrotowe mieszadło mechaniczne, termometr, chłodnicę zwrotną (którą można zamienić na zestaw do destylacji) oraz płaszcz grzejno-chłodzący umożliwiający podgrzewanie i chłodzenie zawartości.

Wyposażenie uzupełniające stanowią:

  • termostat,
  • pompa membranowa próżniowa,
  • wyparka próżniowa (do oddestylowania wody z mieszaniny poreakcyjnej i ostatecznego suszenia produktu).

Stan zaawansowania prac

Zebrano dokumentację dotyczącą właściwości fizykochemicznych oraz opracowano metody analityczne. Wykonano badania toksyczności ostrej.

Przeprowadzono próby otrzymywania mleczanów benzalkoniowych w skali 1,5 kg produktu.


Zdolność patentowa

Pat. PL 207 844 (2010) „Nowe czwartorzędowe sole amoniowe kwasu mlekowego i sposób otrzymywania nowych czwartorzędowych soli amoniowych kwasu mlekowego”.


Konkurencyjność rynku

Nowe ciecze jonowe są nowoczesnymi związkami o działaniu grzybobójczym i bakteriobójczym. W odniesieniu do niektórych mikroorganizmów ich działanie jest wielokrotnie skuteczniejsze niż powszechnie używanego chlorku benzalkoniowego, mogą być więc stosowane w preparatach w niewielkich stężeniach.


Rodzaj oczekiwanej współpracy

Współpraca w przygotowaniu dokumentacji rejestracyjnej, wdrożeniu i uruchomieniu produkcji preparatu.


Kontakt

mgr inż. Anna Wiśniewska

tel. +48 22 568 21 93