Utylizacja i recykling ścieków i strumieni technologicznych w galwanizerniach stosujących metodę ogniową

Nowością oferowanej technologii jest zastosowanie procesów filtracyjnych i membranowych do rozdzielania wytypowanych strumieni na oczyszczoną wodę i roztwór zatężonych metali. Oba uzyskane strumienie w całości podlegają recyklingowi. Technologia opracowana została z przeznaczeniem dla galwanizerni (ocynkowni) elektrolitycznej stosującej jako elektrolit roztwór siarczanu cynku.


Krótki opis technologii

ICHP - technologia_utylizacji

Wytypowane strumienie technologiczne i ścieki z różnych operacji realizowanych w galwanizerni są łączone i wspólnie kierowane do węzła membranowego (w tym przypadku – nanofiltracyjnego), gdzie następuje ich rozdzielanie na odzyskiwaną wodę oraz zatężony roztwór metali, który jest zawracany do elektrolitu.


Zalety oferowanej technologii

  • ograniczenie ilości odprowadzanych ścieków jedynie do strumieni uzyskiwanych w procesie regeneracji kolumny jonitowej;
  • uzyskanie wysokiego (> 99%) stopnia odzysku cynku ze strumieni technologicznych i ścieków, które były zastosowane w przeprowadzonych próbach półtechnicznych;
  • zmniejszenie o ponad 70% zużycia wody przez galwanizernię.

Aparatura

W technologii stosuje się różnego typu moduły membranowe, które są dostępne na rynku.

Adaptacja technologii do warunków występujących w danym zakładzie, np. w galwanizerni stosującej technologię ogniową, wymaga przeprowadzenia badań w skali półtechnicznej i pilotowej. Instytut ma odpowiednią aparaturę badawczą umożliwiającą przeprowadzenie tego typu badań.


Stan zaawansowania prac

Wdrożenie opracowanej technologii będzie wymagało wykonania badań niezbędnych do jej zaadoptowania do warunków panujących w zainteresowanym zakładzie przemysłowym.


Zdolność patentowa

W zależności od zakresu prac adaptacyjnych technologia może być oferowana jako „know-how” Ł-IChP lub być przedmiotem zgłoszenia patentowego.


Konkurencyjność rynku

Konkurencję mogą stanowić technologie recyklingu strumieni technologicznych, w tym odzysku wody i innych surowców naturalnych oferowane przez firmy obecne na rynku.


Rodzaj oczekiwanej współpracy

Współpraca z zakładami przemysłowymi w zakresie dopracowywania koncepcji technologicznej do warunków przedsiębiorstwa. Prace – badania dostosowawcze – będą realizowane przede wszystkim na terenie zainteresowanego przedsiębiorstwa w aaparaturze, którą w całości zabezpiecza Ł-IChP.


Kontakt

tel. +48 22 568 20 12