Wytwarzanie polialkiloeterów gliceryny jako komponentów biopaliwa

Di- i trietery gliceryny otrzymane z gliceryny, będącej produktem ubocznym w procesie wytwarzania biopaliw z olejów roślinnych (estrów metylowych kwasów tłuszczowych), mogą być wykorzystywane nie tylko jako dodatek do biopaliw stosowanych do olejów napędowych, ale także do benzyn motorowych, podnosząc ich liczbę oktanową. Obecność polialkiloeterów gliceryny w biopaliwie wpływa na efektywność spalania węglowodorów, tym samym ogranicza emisję substancji szkodliwych do atmosfery. Etery te wpływają też konstruktywnie na właściwości fizykochemiczne biopaliwa, zmniejszając jego lepkość i temperaturę zmętnienia.


Opis procesu

Polialkiloetery gliceryny otrzymuje się w reakcji gliceryny z olefinami zawartymi we frakcji izobutenowej (z udziałem ok. 60% izobutenu), prowadzonej w obecności heterogenicznych katalizatorów o charakterze kwaśnym, w temp. 80–120 °C i pod ciśnieniem 1–2 MPa. Proces jest realizowany przepływowo w reaktorze ze złożem stacjonarnym. Produktami reakcji są także dimery izobutenu (izookteny), stanowiące pełnowartościowe surowce do wytwarzania izooktanu, które można oddzielić od eterów na drodze destylacji rzutowej.


Zalety oferowanej technologii

Polialkiloetery gliceryny są bardzo korzystnym dodatkiem do biopaliw stosowanych do silników z zapłonem samoczynnym.

Opracowana technologia pozwoli na zagospodarowanie rynkowych nadwyżek gliceryny pochodzących z transeastryfikacji triglicerydów zawartych w olejach roślinnych.

W Instytucie Biopaliw i Energii Odnawialnej przeprowadzono oznaczenia fizykochemiczne biopaliwa (z przemysłowego procesu transestryfikacji oleju rzepakowego) zmodyfikowanego tert-butylowymi eterami gliceryny. Stwierdzono znaczne obniżenie temperatury zablokowania zimnego filtra, zmniejszenie lepkości oraz zwiększenie liczby cetanowej.


Aparatura

W procesie wytwarzania eterów gliceryny stosuje się reaktor kolumnowy ze złożem katalizatora, pracujący pod ciśnieniem 10–20 105 Pa. Rozdział produktów może być dokonywany destylacyjnie na wysokosprawnych kolumnach rektyfikacyjnych.


Stan zaawansowania prac

Zakończono etap badań laboratoryjnych, dobrano katalizator i ustalono warunki prowadzenia procesu.


Patenty

Pat. pol. 200500 (2008) „Sposób wytwarzania polialkiloeterów gliceryny”.

Pat. pol. 206797 (2010) „Sposób wytwarzania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym”.


Rodzaj oczekiwanej współpracy

Współpraca w przeprowadzeniu badań w większej skali i stworzeniu podstaw do budowy instalacji ¼-technicznej oraz pomoc w zakresie badań aplikacyjnych.


Kontakt

tel. +48 22 568 20 21