Deklaracje marketingowe

Rozporządzenie 1223/2009/WE wprowadziło kilka istotnych zapisów dotyczących komunikacji produktu kosmetycznego, czyli deklaracji marketingowych. Zgodnie z art. 20 deklaracje właściwości produktu muszą być prawdziwe i jest to podstawowe kryterium ich oceny. Komisja opracowała wspólne kryteria dla stosowania deklaracji, które opublikowane zostały jako rozporządzenie Komisji 655/2013/WE. Określenie wspólne oznacza, że kryteria te mają zastosowanie do wszystkich produktów kosmetycznych i rodzajów deklaracji oraz kanału informacji.

Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej posiada wykwalifikowaną kadrę specjalistów, którzy rzetelnie określą wspólne kryteria dla stosowania deklaracji w następujących obszarach:

  • zgodność z przepisami,
  • prawdziwość udzielanych informacji,
  • dowody,
  • zgodność ze stanem faktycznym,
  • uczciwość.

Należy pamiętać, że system regulacji marketingowych to nie tylko kryteria tego rozporządzenia ale także przepisy dotyczące reklamy, przepisy konsumenckie oraz zasady kwalifikacji produktów z pogranicza, wyczerpująco opisane w przewodniku: Dobre Praktyki Deklaracji Marketingowych i Reklamy Kosmetyków, opracowane przez Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego.

Wykonujemy ekspertyzy pozwalające na pozycjonowanie produktu na rynku i ustalenie właściwych działań marketingowych, tj.:

  • badania porównawcze wyrobów tej samej firmy lub różnych producentów,
  • określenie wyróżników jakości,
  • kontrola wyrobów przed wprowadzeniem do handlu,
  • potwierdzenie zgodności wyrobu z warunkami technicznymi, specyfikacjami jakościowymi,
  • sprawdzanie zgodności oznakowania opakowań wyrobów z obowiązującymi w Polsce przepisami.