Doświadczenie i kwalifikacje

Eksperci Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej posiadają wysokie kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do realizacji prac przemysłowych i rozwojowych, w dziedzinie nauk chemicznych i technicznych.

Specjalizujemy się w:

  • otrzymywaniu substancji biologicznie aktywnych,
  • opracowywaniu innowacyjnych receptur,
  • oznaczaniu właściwości fizykochemicznych i chemicznych,
  • wykonywaniu badań użytkowych, których celem jest potwierdzenie deklarowanych przez producenta właściwości wyrobu.

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem oraz doświadczoną, wysoko wykwalifikowaną kadrą chemików, biotechnologów i kosmetologów. Prowadzimy działalność w oparciu o nowoczesne metody badań kosmetyków, zgodnie z nowym prawem UE.


Kosmetyki – Rozporządzenie 1223/2009/WE

Wymagania dotyczące produktów kosmetycznych regulowane są prawem wspólnotowym, tj. przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1223/2009/WE. Na poziomie krajowym określone są instytucje odpowiedzialne za nadzór oraz kary za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia – w Polsce przepisami ustawy o kosmetykach, Dz. U. 2001 nr 42 poz. 473 ze zm.

Celem rozporządzenia 1223/2009/WE jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa produktów kosmetycznych na rynku UE, przy jednoczesnym uproszczeniu procedur i uzgodnieniu terminologii, a co za tym idzie zmniejszeniu obciążeń administracyjnych i wątpliwości prawnych istniejących pomiędzy ustawodawstwami poszczególnych krajów UE.

Produkty chemii gospodarczej – Rozporządzenie 648/2004/WE

Rozporządzenie 648/2004/WE w sprawie detergentów, stanowi prawo obowiązujące bezpośrednio w państwach UE i nie podlega interpretacji.

Wprowadza dwie zasadnicze zmiany dotyczące podatności na biodegradację środków powierzchniowo czynnych stosowanych w detergentach: wymóg potwierdzenia całkowitej biodegradacji tlenowej dla środków powierzchniowo czynnych stosowanych w detergentach, objęcie kryteriami biodegradacji również kationowych i amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych.

Rozporządzenie precyzuje jakie informacje udostępniane muszą być konsumentowi za pośrednictwem stron internetowych i na opakowaniach a także informacje, jakie producenci są zobowiązani przechowywać, oraz jakie mają podawać na żądanie personelowi medycznemu oraz właściwym urzędom.