Dział zapewnienia jakości

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

mgr inż. Małgorzata Walkiewicz
tel. +48 22 568 23 54

+48 517 883 168


Polityka Jakości realizowana w Instytucie opiera się na niezawodnych i konkurencyjnych usługach opartych na nowoczesnych technikach badawczych z zastosowaniem urządzeń nowej generacji. Ciągłe doskonalenie metod pracy, terminowa i spełniająca uzgodnione wymagania realizacja umów, bezstronność, rzetelność, niezależność i poufność badań, stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu oraz doskonalenie systemu zapewnienia jakości pozwalają na spełnienie oczekiwań i budowę zaufania klientów.


Podstawowym zadaniem Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości jest koordynacja prac Instytutu dotyczących jakości, takich jak:

 • inicjowanie i koordynowanie działań, w tym audytów wewnętrznych i zewnętrznych, dotyczących wdrażania i utrzymania systemu zapewnienia jakości w Instytucie oraz prowadzenie i aktualizowanie ogólnej dokumentacji systemu,
 • organizowanie i uzgadnianie i/lub prowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji i sympozjów pracowników Instytutu w sprawach dotyczących jakości,
 • reprezentowanie Instytutu w Klubie Polskich Laboratoriów POLLAB, współpraca z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się problemami jakości.

Zakres działania Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości:

 • zarządza systemem zapewnienia jakości w Instytucie,
 • koordynuje całokształt działań w zakresie systemu zapewnienia jakości,
 • rozwiązuje problemy dotyczące funkcjonowania systemu,
 • reprezentuje Instytut na zewnątrz w sprawach jakości,
 • ściśle współpracuje z Dyrekcją Instytutu w zakresie realizacji polityki jakości,
 • ściśle współpracuje z kierownikami zakładów, kierownikami technicznymi, specjalistami ds. Jakości zakładów objętych systemem jakości oraz kierownikami komórek organizacyjnych Instytutu związanymi z systemem zapewnienia jakości,
 • zarządza częścią ogólną Księgi Jakości, prowadzi rejestry zmian do Księgi,
 • inicjuje opracowania, uzgadnianie, zatwierdzanie, nowelizację, przedłużanie okresu stosowania, rozpowszechnianie poza rozdzielnikiem, wycofywanie procedur ogólnych systemu oraz instrukcji ogólnych, udzielanie odstępstw od procedur ogólnych,
 • przygotowuje harmonogramy audytów wewnętrznych, typuje audytora wiodącego,
 • uzgodnia terminy i zakresy audytu zewnętrznego oraz skład zespołu audytorów, przygotowuje audyt zewnętrzny w Instytucie, utrzymuje kontakty z klientem w sprawie audytu, bierze udział w spotkaniu otwierającym i zamykającym, sporządza harmonogram działań korygujących dotyczący obszaru Rady ds. Jakości,
 • przygotowuje programy przeglądu systemu jakości, ustala skład zespołu, podpisuje protokoły z realizacji działań korygujących,
 • opiniuje i akceptuje wnioski dotyczące szkolenia w zakresie jakości, przygotowuje i aktualizuje zapotrzebowania na szkolenia.

Celem realizowanej polityki jakości jest zapewnienie wysokiej jakości prowadzonych prac, zdobycie zaufania klienta dzięki poprawie dokładności badań, skracanie czasu realizacji badań, a także przekonanie klienta, że wdrożony system zapewnienia jakości jest skuteczny i gwarantuje spełnienie jego wymagań. Cele te realizowane są poprzez ciągłe doskonalenie metod pracy, stosowanie nowoczesnych technik badawczych.