Zespół Chemicznej i Fizycznej Modyfikacji Polimerów oraz Klejów (BP-3)

Kierownik Zespołu

dr inż. Ewa Wierzbicka
tel. +48 568 26 93, +48 568 26 48


Tematyka badawcza:

 • Nowe materiały polimerowe:
  • modyfikacja chemiczna i fizyko-chemiczna termo- i duroplastów
  • polimery funkcjonalne z dodatkiem modyfikatorów struktury lub funkcjonalizowanych hybrydowych napełniaczy naturalnych lub odpadowych
  • synteza, optymalizacja i modyfikacja polimerów specjalnych i winylowych w tym: poli(tlenek fenylenu) i poli(tlenek metylenu), poliakrylan, poli(chlorek winylu), poli(winylobutyralu)
  • opracowania technologii, standaryzacji i zastosowania odpadów PVC, PVB
  • zwiększanie skali procesów prowadzonych w warunkach laboratoryjnych
 • Termoplastyczne, bezrozpuszczalnikowe kleje typu hot-melt:
  • kleje polikondensacyjne (poliamidowe, poliestrowe)
  • kleje oparte o PP, PE, kopolimery EVA, APAO i kauczuki blokowe ( SIS, SBS, SEBS) i inne
  • kleje stosowane w przemyśle: skórzanym, elektrotechnicznym, budowlanym meblarskim, opakowaniowym i elektronice
 • Oczyszczanie i selektywne wydzielanie i rozdzielanie substancji (z materiału roślinnego, po produkcji, ze ścieków)
  • metodą ekstrakcyjną lub strąceniową
  • metodą sorpcji i desorpcji na żywicach jonowych lub niejonowych;
 • Otrzymywanie naturalnych, biodegradowalnych opakowań z odpadów roślinnych
  • pokryć jadalnych
  • folii
  • opakowań sztywnych
 • Otrzymywanie form aplikacyjnych naturalnych, ekologicznych nawozów
 • Otrzymywanie zabezpieczonych mikrobiologicznie powierzchni
 • Kapsułkowanie cieczy i substancji stałych

Doświadczenie w zakresie:

 • otrzymywania modyfikatorów struktury polimerów i kompozycji polimerowych modyfikatorów mieszalności oraz wprowadzanie ich do układów polimerowych
 • otrzymywania hybrydowych napełniaczy organiczno/nieorganicznych oraz funkcjonlizowanych  napełniaczy jako prekursorów polireakcji oraz wprowadzanie ich do układów polimerowych
 • technologii otrzymywania różnego rodzaju klejów bezrozpuszczalnikowych oraz ich modyfikacji (wdrożenie kilkunastu technologii w przemyśle)
 • modyfikacji poliolefin ze szczególnym uwzględnieniem polipropylenu oraz modyfikacji napełniaczy mineralnych
 • modyfikacji konwencjonalnych tworzyw termoplastycznych w celu uzyskania ekologicznych, przyjaznych dla środowiska materiałów polimerowych
 • technologii wytwarzania suspensyjnego PVC – skala laboratoryjna, pilotowa i przemysłowa, wszelkie aspekty
 • nanokompozytów PVC produkowanych „in-situ” – skala pilotowa
 • oceny wpływu PVC na środowisko i zdrowie
 • doboru składu i warunków przetwórstwa mieszanek PVC, w tym zawierających PVC pochodzący z recyklingu
 • technologii wytwarzania poliacetali – skala wielkolaboratoryjna i przemysłowa
 • kopolimeryzacji kationowej trioksanu z różnymi komonomerami
 • doboru inicjatorów procesu kopolimeryzacji trioksanu
 • fizycznej modyfikacji poliacetali
 • opracowania założeń projektowych procesu wytwarzania poliacetali w skali przemysłowej
 • otrzymywania suspensji polimerowych
 • otrzymywania monodyspersyjnych lateksów
 • otrzymywania transparentnych tworzyw sztucznych
 • otrzymywania opakowań z odpadów roślinnych
 • oczyszczania i wydzielania substancji:
  • substancji farmaceutycznych (kwas salicylowy, sulfatiazol, morfina, heparyna)
  • substancji naturalnych (kwas giberelinowy, fenyloalanina, morfina, heparyna, bioaktywne związki z surowców roślinnych)
  • olejów po produkcji i odpadów (gliceryna, produkty naftowe)

Wyposażenie:

 • Uniwersalny system do badania właściwości  wytrzymałościowych INSTRON 3345 wraz z oprogramowaniem, wykonujemy badania statyczne i wolnozmienne o zakresie obciążeń +/- 5 kN, klasa pomiarowa urządzenia 0,5 – badania wytrzymałości na rozciąganie statyczne, zginanie 3-punktowe oraz ściskanie
 • Urządzenie do pomiaru  twardości-penetracji (Seba-Penetromet)
 • Pistolet natryskowy firmy Büchnen z możliwością nakładania klejów hot-melt w formie nitki lub natrysku
 •  Zestaw przyrządów  do oceny klejów typu PSA (samoprzylepnych)
 • Ultrawirówka firmy BECKMAN
 • Lepkościomierz Brookfielda z przystawką do oznaczania małych lepkości
 • Sektrofotometr Jenway UV/VIS
 • Elektrolizer
 • Kolumny adsorpcyjne
 • Tensiometr K 10 ST, Kruss
 • Piec muflowy, do 1000°C
 • Oprzyrządowane  reaktory 1,5 l firmy Bűchi AG ( możliwość graficznego przedstawienia zmian  ciśnienia,  temperatury  w reaktorze i w płaszczu podczas procesu) ,max. temp. pracy: 200 °C, max. ciśnienie 12 bar
 • Mieszalnik gorąco – zimny firmy PLAS MEC S.R.L. (możliwość przygotowania powtarzalnych  mieszanek przetwórczych PVC w systemie automatycznym i ręcznym, dozowanie surowców  w ścisłym reżimie temperaturowym)
 • Wytłaczarka dwuślimakowa przeciwbieżna firmy Brabender (Plasti – Corder PL 2100), o  średnicy ślimaka D = 42 mm

Możliwość wykonywania badań:

 • Liczba K  wg PN-EN ISO 1628-2:2021-01 Tworzywa sztuczne – Oznaczanie lepkości rozcieńczonych roztworów polimerów za pomocą lepkościomierzy kapilarnych – Część 2: Poli(chlorek winylu)
 • Gęstość nasypowa  wg PN-EN ISO 60:2011 Tworzywa sztuczne – Oznaczanie gęstości nasypowej tworzywa przechodzącego przez określony lejek
 • Analiza sitowa  wg PN-EN ISO 4610:2004 Tworzywa sztuczne – Homopolimery i kopolimery chlorku winylu — Analiza sitowa z zastosowaniem przesiewacza ze strumieniem powietrza
 • Stabilność termiczna,  wg  PN-C-89291-14:1991 Polichlorek winylu – Oznaczanie stabilności termicznej metodą czerwieni Kongo wg.   PN-EN ISO 305:2011 Tworzywa sztuczne – Oznaczanie stabilności termicznej poli(chlorku winylu), pochodnych homopolimerów i kopolimerów zawierających chlor oraz ich związków – Metoda zmiany barwy
 • Właściwości mechaniczne przy statycznym  rozciąganiu,  zginaniu 3-punktowym  oraz ściskaniu odpowiednio wg norm: PN-EN ISO 527-2:1998, PN-EN ISO 178:2006 i PN-EN ISO 844.

Kontakt:

dr inż. Agnieszka Abramowicz – otrzymywanie i modyfikacja PVC, tel. +48 22 568 29 46

dr inż. Irena Grzywa-Niksińska – oczyszczanie, wydzielanie, kapsułkowanie, tel. +48 22 568 20 05