Sekcja Procesów Petro-Biorafineryjnych i Recyklingu

Kierownik 

dr inż. Antoni Migdał

tel. +48 22 568 23 62


Tematyka badawcza

 • Ekspertyzy i oceny perspektywicznych kierunków rozwoju procesów chemicznych oraz petro-biorafineryjnych
 • Wspomaganie mechanochemiczne i inne metody intensyfikacji przemysłowych syntez organicznych
 • Systemowe rozwiązania w zakresie oleochemii, kaskadowego przetwórstwa odpadów, biomasy leśnej i rolnej oraz surowców odnawialnych
 • Oceny koncepcji technologicznych w kontekście wdrożenia w przemyśle – z uwzględnieniem integracji surowcowej i procesowej
 • Optymalizacja i powiększanie skali procesów petro-, biorafineryjnych i recyklingu (po ocenie koncepcji)
 • Procesy pirolizy, krakongu i zgazowania odpadów tworzyw sztucznych i gumy, biomasy i niesortowanych odpadów komunalnych
 • Biorafineryjne metody otrzymywania chemikaliów bazowych, związków wysokoprzetworzonych i materiałów pędnych (biopaliwa II i III generacji)
 • Technologie wytwarzania wodoru dla potrzeb przemysłu chemicznego, energetyki rozproszonej i elektromobilności
 • Projektowanie, preparatyka i charakterystyka katalizatorów do syntez organicznych
 • Enancjoselektywne katalizatory w procesach syntezy organicznej
 • Napełniacze mineralne i pochodzenia roślinnego do kompozytów polimerowych i uszlachetniania recyklatów
 • Analizy fizykochemiczne katalizatorów, strumieni procesowych i produktów procesów petro-, biorafineryjnych i recyklingu.

Doświadczenie

 • Ekspertyzy kierunków rozwoju procesów chemicznych oraz petro- i biorafineryjnych;
 • Mechanochemiczna intensyfikacja przemysłowych procesów chemicznych;
 • Opracowanie nowych, atrakcyjnych technologicznie ścieżek zagospodarowania odpadów i przetwórstwa biomasy, w tym do materiałów pędnych i związków wysokoprzetworzonych;
 • Wytwarzanie wysokoprzetworzonych związków z surowców odnawialnych (np. na bazie chlorofilu);
 • Opracowywanie nowych, wydajnych układów katalitycznych;
 • Powiększanie skali procesów technologicznych.

Opracowane technologie

 • Technologia wytwarzania bio-węglowodorów drugiej generacji (z odpadowych olejów i tłuszczów zwierzęcych)
 • Technologia niskociśnieniowego uwodornienia olefin metanolem (skomercjalizowana)
 • Technologia utleniania akroleiny do kwasu akrylowego
 • Technologia odwodnienia gliceryny do akroleiny
 • Technologia estryfikacji kwasu akrylowego alkoholem etylowym
 • Technologia estryfikacji kwasu akrylowego alkoholem etylowym
 • Technologia estryfikacji kwasu akrylowego alkoholem 2-etyloheksylowym
 • Technologia przerobu oleju popirolitycznego
 • Technologia wytwarzania eterowych pochodnych gliceryny
 • Technologia wspomaganej sonochemicznie syntezy alkoholu diacetonowego (skomercjalizowana)
 • Technologia pozyskiwania i transmetalacji chlorofilu

Metodyka analityczna

Charakterystyka materiałów stałych:

Analiza fizykochemiczna ciał stałych i katalizatorów: BET, TPR, TPO, TPD, porozymetria

Charakterystyka produktów i strumieni procesów petro-biorafineryjnych i recyklingu:

 • oznaczenie zawartości formaldehydu (w kosmetykach) metodą HPLC zgodnie z Rozporządzaniem Ministra Zdrowia z dnia 16.07.2004 r. (Dz.U. Nr 206 poz. 2106 z 22.09.2004)
 • oznaczanie zawartości wolnego i ogólnego glicerolu oraz mono-, di- i trigliceroli wg normy PN-EN 14105 z lutego 2004 Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów. Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME).
 • oznaczanie zawartości wolnego glicerolu wg normy PN-EN 14106 z 2004 r. Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów. Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME).
 • oznaczanie zawartości metanolu wg normy PN-EN14110 z 2004 r. Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów. Estry metylowe kawasów tłuszczowych (FAME).
 • oznaczanie wody metodą miareczkowania kulometrycznego Karla Fischera wg normy PN-EN ISO 12937 z 2003 r. Przetwory naftowe.
 • oznaczanie lepkości tłuszczów, surowców i wyrobów kosmetycznych za pomocą lepkościomierza rotacyjnego firmy Brookfield wykonane wg procedury IChP nr NB 12/5/97
 • oznaczanie gęstości lub gęstości względnej metodą z areometrem wg normy PN-ISO 3675 z maja 1997 r. Ropa naftowa i ciekłe przetwory naftowe.
 • oznaczanie liczby jodowej wg normy PN-EN 14111 z 2004 r. Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów. Estry metylowe kawasów tłuszczowych (FAME).
 • oznaczanie liczby jodowej wg normy PN-ISO 3961 z 1998 r. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce.
 • oznaczanie liczby kwasowej wg normy PN-EN 14104 z lutego 2004 r. Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów. Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME).
 • oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości wg normy PN-ISO 660 z 2004 r. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce.
 • badanie na płytce miedzianej wg normy PN-EN ISO2160 z 2004 r., Przetwory naftowe. Korodujące działanie na miedź.
 • oznaczanie zanieczyszczeń w średnich destylatach wg normy PN-EN 12662 z 2003 r. Ciekłe przetwory naftowe.
 • analiza jakościowa GC-MS z identyfikacją składników na podstawie biblioteki widm Wiley 9th Edition/NIST 2009
 • analiza ilościowa GC-MS z identyfikacją składników na podstawie biblioteki widm Wiley 9th Edition/NIST 2009
 • analizy składu gazów procesowych (w tym CO, CO2, H2S, O2, H2)
 • analizy niestandardowe, np. oznaczanie skręcalności optycznej, pomiar pH, przewodnictwo elektryczne

Aparatura analityczna

 • stacja do termicznej analizy różniczkowej i pomiaru powierzchni właściwej ChemBet 3000 TPR/ TPD /TPO Quantachrome Instruments z detektorem MS PRISMA PLUS (Pfeiffer)
 • aparat do oznaczania powierzchni właściwej i porozymetrii ciał stałych Tristar II 3010 firmy Micromeritics
 • chromatografy gazowe
 • GC-MS Agilent Technologies GC 7890A MS 5975C inert XL EI/CI
 • HP 5890-II PLUS GC-5989 MS Engine
 • HP 6890 (GC-FID/AED)
 • Shimadzu GC-2010 (GC-FID z autosamplerem AOC-20i)
 • Shimadzu: 17A (GC-FID)
 • chromatografy cieczowe
 • HPLC-MSShimadzu LC-2010 z detektorami diodowym SPD-M20A i masowym LCMS-2020,
 • HPLC- Perkin Elmer; LC 250, detektor Diode ArrayDetector 235C, integrator 1020 LC PLUS, USA,
 • Shimadzu 10 A, wyposażony w detektor spektrofotometryczny UV-VIS,
 • Shimadzu LC-6A z detektorami: UV, analityczny z detektorem luorescencyjnym RF-10AXL oraz UV-VIS typu DAD (SPD-M10AVP)
 • analizator gazów spalinowych i emisyjnych MADUR GA 21-PLUS oznaczanie: O2, CO, CO2, CHx.
 • analizator gazów procesowych Thomex Cubix-FRX-06 O2 (1-25%), CO, CO2 (pomiary NDIR w zakresie 0-100%)
 • analizator LZO ppb RAE-3000,
 • spektrofotometr VIS-723 RAYLEIGH
 • automatyczny polarymetr AP 100 Atago
 • pH metry: Metler-Toledo Sewen Easy, Toledo Delta 350
 • zestaw konduktometryczny CC-551
 • refraktometr Abbego RL3
 • aparat 701KF-Titrino oraz 703Ti-Stand firmy Metrohm z użyciem odczynników pozwalających na oznaczenie wody w obecności aldehydów i ketonów
 • kulometr DL39, Karl-Fisher Metler Toledo
 • piec muflowy PK-6/1350 z wyposażeniem

Wyposażenie badawcze

 • homogenizator ultradźwiękowy Bandelin Sonopuls HD 2070
 • reaktory ultradźwiękowe: ELAC Nautik (URS 1000) Intersonic (IS-1K, układ przepływowy, stanowisko badawcze do bioreaktorów współpracujące z autoklawem ROTH „0” i „I”), Ultron do homogenizacji układów i mechanochemicznego wspomagania procesów katalitycznych
 • reaktory mikrofalowe firm Ertec (Magnum 02-04, prototyp układu przepływowego 6kW), Plazmatronika (RM1000), CEM (Discover II z przystawką Coolmate i kamerą światłowodową) do mineralizacji substancji i mechanochemicznego wspomagania procesów katalitycznych
 • liofilizator Christ LMC-1 Gamma 2-20 z łaźnią FOC-1K50
 • kriostaty Julabo FLW4003, F33ME, F32ME, FP50, CF40,
 • termostaty Julabo SL6,SL10
 • łaźnie wodne, glikolowe, olejowe
 • wirówka laboratoryjna MPW-340
 • prasa (pastylkarka)
 • laboratoryjny generator ketenu
 • wielkolaboratoryjna instalacja wytwarzania biopaliw drugiej generacji
 • ułamkowo-techniczna przepływowa instalacja utleniania
 • ułamkowo-techniczna przepływowa instalacja dehydratacji alkoholi
 • ułamkowo-techniczne przepływowe instalacje estryfikacji z azeotropowym odbiorem produktu

Kontakt do osób odpowiedzialnych

dr inż. Antoni Migdał – wspomaganie i skalowanie procesów petro-biorafineryjnych i recyklingu

tel. +48 22 568 23 62

dr inż. Osazuwa Osawaru – katalityczne procesy petro-biorafineryjne

tel. +48 22 568 23 61

mgr inż. Iwona Rasińska – procesy recyklingu

tel. +48 22 568 27 09