Sekcja Badań Procesów Katalitycznych

kierownik 

dr inż. Magdalena Litwinowicz

tel. +48 22 568 23 18


Tematyka badawcza

 • Procesy odwodornienia lekkich węglowodorów alifatycznych (C3, C4)
 • Uwodornienie węglowodorów alkiloaromatycznych
 • Procesy katalityczne w układach wielofazowych w warunkach podwyższonego ciśnienia i temperatury; skala laboratoryjna i półtechniczna
 • Synteza Fischer-Tropscha

Doświadczenie

 • Technologia wytwarzania węglowodorowych rozpuszczalników izoparafinowych
 • Opracowanie procedury badań aktywności katalizatorów do odwodorniania węglowodorów alifatycznych

Metodyka i wyposażenie badawcze

 • laboratoryjna aparatura ciśnieniowa, wyposażona w reaktory ze złożem stacjonarnym (poj. 100 ml);
 • reaktor bezgradientowy Berty’ego, służący do badania kinetyki reakcji w fazie gazowej (poj. złoża katalitycznego do 400 ml);
 • wielkolaboratoryjna instalacja ciśnieniowa wyposażona w reaktory rurowe o pojemności od 1000 do 3000 ml;
 • wielkolaboratoryjna instalacja przeznaczona do badania procesu odwodornienia węglowodorów pod niskim ciśnieniem;
 • system sterowania rozproszonego o charakterze modułowym – system automatyki przemysłowej FALCON-NET – wykorzystywany do obsługi ww. instalacji.