Zespół Inżynierii Genetycznej i Biosyntezy (BBG)

Oferta badawcza

Klonowanie fragmentów DNA i konstrukcja prokariotycznych szczepów produkcyjnych

Oferujemy opracowanie starterów na podstawie dostarczonych sekwencji pożądanego insertu DNA lub materiału biologicznego, reakcje amplifikacji pożądanego fragmentu DNA, wszystkie konieczne etapy oczyszczania DNA oraz wprowadzenie do wektora ekspresyjnego. Konstrukty genetyczne mogą być tworzone w oparciu o komercyjnie dostępne wektory, a także na bazie własnych prokariotycznych systemów ekspresyjnych do zastosowania przemysłowego.

Kontrola stabilności szczepów, przygotowanie i prowadzenie Badawczego Banku Komórek (RCB) oraz Podstawowego Banku Komórek (MCB) i Roboczego Banku Komórek (WCB)

Stabilność plazmidu jest oceniana pod względem dwóch parametrów: poziomu ekspresji produkowanego rekombinowanego białka oraz stosunku antybiotykoopornych komórek do liczby komórek całej populacji (obliczany czas generacji). Badanie stabilności plazmidu prowadzimy w hodowli płynnej w podłożu minimalnym z antybiotykiem (100% posiadania plazmidu) oraz bez antybiotyku (brak presji na posiadanie plazmidu) przez cztery kolejne 17-godzinne pasaże. Z każdej hodowli odpowiednio przygotowane rozcieńczenia – wysiewane są na szalki z podłożem bez antybiotyku (wyrosną komórki posiadające i nieposiadające plazmid) oraz z antybiotykiem (wyrosną tylko te z plazmidem) – porównanie ilości otrzymanych kolonii – obliczanie cfu/ml. Poziom białka rekombinowanego oceniamy na SDS-PAGE. Przedstawienie wyniku np.: cfu/ml na podłożu bez i z antybiotykiem, obliczony czas generacji, żel SDS-PAGE. Utrzymywanie się ekspresji produkowanego białka rekombinowanego w badanych szczepach potwierdzone dla około 80 generacji w hodowlach z antybiotykiem, jak i w hodowlach bez antybiotyku, jest niezbędnym wymogiem do przyjęcia szczepu do produkcji.

Hodowla mikroorganizmów / Upstream produkcji

W naszej ofercie znajduje się możliwość wykonania hodowli ciągłej, okresowej lub okresowej z zasilaniem bakterii w skali 2-21 L (ze szczególnym uwzględnieniem hodowli bakterii szczepu E.coli), co odpowiada skali laboratoryjnej i skali ćwierćtechnicznej.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu, optymalizacji i prowadzeniu hodowli z wykorzystaniem bioreaktorów. Laboratoria wyposażone są w najwyższej jakości sprzęt umożliwiający przeprowadzenie pełnego etapu produkcji wyjściowego materiału biologicznego zarówno do celów badawczych, jak i wdrożeniowych (upstream produkcji – przygotowanie inokulum, prowadzenie hodowli produkcyjnej, izolacja biomasy, dezintegracja biomasy i izolacja materiału wyjściowego do dalszych prac produkcyjnych).

Zespół dysponuje 3 bioreaktorami firmy New Brunswick /Eppendorf:

  • 1 X BioFlo 310 7,5L + naczynie dodatkowe 7,5 L – sterylizacja w autoklawie, objętość robocza 2 – 5,5 L;
  • 2 X BioFlo 415 14 L – sterylizacja SIP, objętość robocza 4 –10,5 L.

Hodowle mogą być prowadzone do dużych gęstości optycznych HCDC z pełną kontrolą procesu i podziałem na fermentor posiewowy i produkcyjny. Wszystkie bioreaktory posiadają dokumentację walidacyjną i wyposażone są w oprogramowanie BioCommand Track and Trend i BioCommand Batch Control, które umożliwiają pełne monitorowanie procesów hodowlanych. Pozwala to na śledzenie zmian parametrów, sprawdzanie zadanych wartości, wprowadzanie ustawień alarmowych oraz tworzenie raportów dotyczących danego procesu dla celów optymalizacji i tworzenia pełnych dokumentacji procesów hodowlanych.

Oczyszczanie rekombinowanych białek / Downstream produkcji

Oferujemy możliwość opracowania i wykonania w skali laboratoryjnej i skali ćwierćtechnicznej metod izolacji i oczyszczania białek i peptydów wytwarzanych przez szczepy produkcyjne z uwzględnieniem warunków niezbędnych do przeniesienia na skalę przemysłową. Usługa może być realizowana z zastosowaniem różnych technik chromatograficznych: jonowymienna, hydrofobowa, sączenie molekularne, powinowactwa i inne, prowadzonych w środowisku nisko-, średnio- i wysokociśnieniowym (FPLC i HPLC) w temperaturze pokojowej lub w temperaturze chłodni. Produkt ostateczny może być przekazany w formie roztworu bądź liofilizatu o żądanej bądź możliwej do osiągnięcia czystości.

Pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu, optymalizacji i przeprowadzaniu procesu oczyszczania białek rekombinowanych o zastosowaniu farmaceutycznym. Pracownia wyposażona jest w najwyższej jakości sprzęt umożliwiający oczyszczanie białka w ilości odpowiadającej przeznaczeniu do prac laboratoryjnych i skalowaniu procesu oczyszczania.

W NASZEJ OFERCIE RÓWNIEŻ JEST MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA KOMPLEKSOWEJ USŁUGI BIOSYNTEZY I OCZYSZCZANIA REKOMBINOWANYCH BIAŁEK W SKALI LABORATORYJNEJ I SKALI ĆWIERĆTECHNICZNEJ (UPSTREAM + DOWNSTREAM PRODUKCJI).

Liofilizacja

Oferujemy usługę liofilizacji:

  • roztworów produktów otrzymanych biotechnologicznie, np. białek i peptydów,
  • roztworów bakterii, plazmy krwi, szczepionek, przeciwciał,
  • roztworów związków otrzymanych na drodze syntezy chemicznej,
  • ekstraktów biologicznych,
  • stałych materiałów nieorganicznych czy pochodzenia roślinnego,
  • preparatów leczniczych w fazie badawczo-rozwojowej.

Oferujemy także możliwość rozwoju procesu liofilizacji dla różnych produktów, optymalizację istniejących procesów, jak również możliwość opracowania formy leku dla preparatu leczniczego w postaci liofilizatu.

Identyfikacja białek i oznaczanie masy cząsteczkowej

Przeprowadzamy izolację białek z substancji czynnej, medium pofermentacyjnego oraz płynów biologicznych z wykorzystaniem elektroforezy żelowej, wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC i kolektora frakcji lub UFLC. Ponad to wykonujemy oczyszczanie i zagęszczanie prób na złożu typu RP-18/RP-4 (np.: ZipTip® C18, ZipTip® C4, PepClean™ C-18 Spin Column) lub z wykorzystaniem koncentratorów typu U–Tube™ i innych.

Wyizolowane białka w postaci roztworu lub prążków żelowych barwionych Coomassie Blue poddajemy identyfikacji, bazując na analizie MS/MS peptydów powstałych w wyniku proteolizy badanego białka z wykorzystaniem dedykowanego enzymu (np.: trypsyna, Glu-C, Lys-C, Asp-N). Proces prowadzony jest w oparciu o przeszukiwanie baz danych sekwencji białkowych z użyciem systemu MASCOT®. Przed przystąpieniem do trawienia, mostki dwusiarczkowe w białkach zazwyczaj poddawane są redukcji i alkilacji.

Pomiary masy cząsteczkowej wykonujemy z wykorzystaniem spektrometru masowego Applied Biosystems: 4800 Plus MALDI-TOF/TOF. Oznaczenia wykonywane są w zakresie 600 Da – 200 kDa z błędem pomiaru do 1000 ppm w trybie liniowym oraz 50 ppm w trybie z reflektorem. Istnieje możliwość uzyskania wysokiej jakości widm fragmentacyjnych, pozwalających na identyfikację analizowanej substancji.


Kierownik

dr Marzena Krzek

tel. +48 22 37 86 220

+48 502 609 520