Sekcja Chemii

W Sekcji Chemii realizowane są dwa kluczowe obszary badań:

  • opracowywanie innowacyjnych technologii substancji aktywnych leków generycznych w skali laboratoryjnej i wielkolaboratoryjnej non-GMP, pozwalającej na kolejne skalowania procesów wytwarzania substancji farmaceutycznych, aż do skali półtechnicznej,
  • badania naukowe nad poszukiwaniem nowych związków posiadających aktywność biologiczną we współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą.

Sekcja Chemii posiada wieloletnie doświadczenie w optymalizacji procesów jednostkowych zarówno w obszarze generycznych substancji farmaceutycznych, jak i technologii wytwarzania nowych substancji API. Doświadczenie te zdobywaliśmy na przestrzeni wielu lat współpracując lub wykonując badania na zlecenie czołowych krajowych wytwórców leków generycznych. Prowadzimy też badania polimorfizmu znanych i nowych związków chemicznych, optymalizację procesów krystalizacji. Wyrazem innowacyjności rozwiązań w badaniach nad lekiem oryginalnym i generycznym w realizowanych projektach są liczne zgłoszenia patentowe oraz  patenty udzielone, zarówno krajowe jak i zagraniczne oraz autorstwo wdrożeń API. Pracownicy Zespołu Chemii stanowią wysoko kwalifikowaną kadrę z praktyką zdobytą w czasie stypendiów podoktorskich i staży zagranicznych w światowych ośrodkach badawczych oraz w wiodących europejskich firmach farmaceutycznych (USA, Czechy, Irlandia). Posiadamy zmodernizowane zaplecze aparaturowe pozwalające na stosowanie zróżnicowanych technik syntetycznych, optymalizację procesów i krytyczną analizę wyników badań nad lekiem.

Sekcja posiada doświadczenie w przygotowywaniu wniosków grantowych samodzielnie i w konsorcjach. Nasza wiedza i umiejętności wykorzystywane są w realizacji  badań we współpracy z partnerami akademickimi oraz przemysłowymi, w tym w realizacji projektów o charakterze multidyscyplinarnym finansowanych z funduszy krajowych oraz w realizacji grantów europejskich.  Pracownicy Zespołu  Chemii są laureatami konkursów innowacji i wynalazczości oraz autorami wielu publikacji w renomowanych czasopismach.


Kontakt

dr Olga Michalak

tel. +48 22 568 26 56