O instytucie

Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego

1 czerwca 2020 r. należące do Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytut Farmaceutyczny (Łukasiewicz – IF) oraz Instytut Biotechnologii i Antybiotyków (Łukasiewicz – IBA) zostały włączone do Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego (Łukasiewicz – ICHP).

Połączenie Instytutów wzmocniło kompetencje farmaceutyczno-chemiczne Łukasiewicza i realizację interdyscyplinarnych projektów rozwojowych, strategicznych dla polskiej gospodarki.

Połączenie Instytutów zrealizowane zostało na podstawie decyzji Rady Centrum Łukasiewicz. W efekcie konsolidacji Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej zatrudnia blisko 400 pracowników, z czego 200 w obszarze badawczym.

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie – instytut badawczy o 100-letniej tradycji – spadkobierca Spółki METAN i Chemicznego Instytutu Badawczego, utworzonych w 1916 r. we Lwowie z inicjatywy profesora Ignacego Mościckiego, do dziś pozostaje wiodącym instytutem badawczym w Polsce w obszarze badań stosowanych i rozwojowych z zakresu chemii i technologii chemicznej.

Od 1926 r. siedziba Instytutu mieści się w Warszawie, przy ul. Rydygiera 8.

Dorobek powojenny Instytutu obejmuje ponad 2000 patentów, setki oryginalnych opracowań technologicznych i aparaturowych zastosowanych na skalę przemysłową w kraju i za granicą.

Realizowane przez Instytut prace koncentrują się na:

 • opracowywaniu nowych technologii chemicznych i modernizacji już wdrożonych procesów technologicznych, w tym dotyczących:
   • nowych materiałów, kompozytów i nanokompozytów polimerowych,
   • półproduktów farmaceutycznych,
   • wysokoprzetworzonych produktów chemicznych,
   • materiałów przewodzących do ogniw paliwowych nowej generacji,
   • recyklingu tworzyw polimerowych,
   • nowych biopaliw,
   • wydzielania wodoru;
 • badaniach i pracach rozwojowych w zakresie:
   • biotechnologii – wykorzystaniu produktów odnawialnych i zastosowaniu bioprocesów w syntezie chemicznej,
   • chemii przyjaznej środowisku (zielona chemia);
 • badaniach dotyczących rozwoju nowych technik:
   • badawczych i analitycznych,
   • przetwórstwa tworzyw polimerowych;
 • badaniach w zakresie strategii rozwoju sektorów i jednostek przemysłu chemicznego;
 • działaniach na rzecz gospodarki i społeczeństwa:
   • wspomaganie agend rządowych w dziedzinie legislacji w zakresie zapobiegania poważnym awariom,
   • doradztwo, konsultacje oraz szkolenia dla przedsiębiorstw w zakresie REACH (rejestracja), CLP oraz obowiązków transportowych (ADR),
   • prace dotyczące wprowadzenia Światowego Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji Chemikaliów (Global Harmonised System – GHS),
   • działalność Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (współpraca z Ministerstwem Środowiska),
   • działalność normalizacyjna;
 • działalności w zakresie informacji naukowo-technicznej;
 • działalności wydawniczej; Instytut jest wydawcą czasopisma naukowo-technicznego „Polimery” o zasięgu międzynarodowym;
 • działalności szkoleniowej na potrzeby własne i innych jednostek.

Obecnie istniejące kompetencje Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej zostają poszerzone o te z zakresu farmacji oraz biotechnologii. Skupiać się będą w szczególności na kompleksowym opracowywaniu technologii wytwarzania generycznych produktów leczniczych o kluczowym znaczeniu terapeutycznym i społecznym, a także produkcji substancji aktywnych, w tym biofarmaceutyków i szczepionek nowej generacji. Łukasiewicz – IChP stanie się też zarejestrowanym wytwórcą leku cytostatycznego Biodribin® stosowanego przeciw białaczce włochatokomórkowej w każdym stadium choroby, jak i przeciw przewlekłej białaczce limfatycznej i w chłoniakach nieziarniczych o małym stopniu złośliwości w przypadkach opornych na leczenie innymi cytostatykami.

Od 1 kwietnia 2019 r. Instytut Chemii Przemysłowej jako jeden z 26 podmiotów wchodzi w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz.


Sieć Badawcza Łukasiewicz to jedna z największych sieci badawczych w Europie. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam –wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.


The Łukasiewicz Research Network is Europe’s third largest R&D network, providing business with attractive, broad and competitive technological solutions. Łukasiewicz offers a unique “challenge system” powered by a group of 4,500 scientists, who under 15 working days take up a business challenge and present the entrepreneur with potential solutions. At the same time, it provides access to the cutting edge capabilities and unique scientific infrastructure in the country. Most importantly – the entrepreneur does not bear any costs associated with developing these research ideas. Łukasiewicz conveniently meets the expectations of business. The entrepreneur can contact Łukasiewicz through an online form, but also directly in over 50 locations of Łukasiewicz Institutes and their branches throughout Poland. Each location provides the same – high quality – product or service. Łukasiewicz’s is focused on research areas such as: Health, Intelligent Mobility, Digital Transformation and Sustainable Economy & Energy.


Sieć Badawcza Łukasiewicz – prezentacja