Kompleksowa technologia wytwarzania polimerów konstrukcyjnych na bazie poli(tlenku fenylenu)

PROJEKT ROZWOJOWY


16.09.2009 r. w ramach priorytetu 1., Działanie 1.3., Dyrektor Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego podpisał umowę z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji (OPI) Nr UDA-POIG.01.03.01-14-058/09-00 o dofinansowanie projektu:

“Kompleksowa technologia wytwarzania polimerów konstrukcyjnych na bazie poli(tlenku fenylenu)”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2009-2013.


Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii,
Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe,
Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.


Wartość projektu ogółem
14 183 074,99 PLN
Wartość dofinansowania ze środków publicznych
12 998 000,00 PLN
w tym udział dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
11 048 300,00 PLN
Okres realizacji
2009 – 2015

Streszczenie:

Opracowana w ramach projektu technologia przedstawiona zostanie w postaci założeń do projektu procesowego. Składać się one będą z trzech niezależnych opracowań technologicznych dotyczących trzech zasadniczych etapów procesu: wytwarzania monomeru – 2,6-dimetylofenolu, jego polimeryzacji do poli(tlenku fenylenu) oraz modyfikacji poli(tlenku fenylenu) w celu otrzymania produktów do różnych zastosowań.

Prowadzone badania ukierunkowane są na:

  • w procesie wytwarzania 2,6-dimetylofenolu – badania procesu syntezy w złożu stacjonarnym oraz fluidalnym, opracowanie metody oczyszczania pod kątem wykorzystania produktu do otrzymywania poli(tlenku fenylenu);
  • w procesie otrzymywania PPO/PPE – opracowanie nowego układu katalitycznego, nowego środowiska reakcji oraz nowej metody wytrącania i oczyszczania produktu;
  • w procesie modyfikacji PPO/PPE – opracowanie szeregu odmian handlowych polimeru modyfikowanego poprzez wytworzenie mieszanin, kompozytów (i nanokompozytów) oraz odmian otrzymywanych poprzez sprzęganie z innymi polimerami metodą wytłaczania reaktywnego.

Kierownik projektu:

dr hab. inż. Jeziórska Regina
tel./fax: +48 22 568-21-84, 22 568-24-91